Page 115 - Memoria 2019
P. 115

Memòria 2019      Anàlisi econòmica

      L'evolució del rendiment dels fons propis (ROE) d'MC Mutual durant els darrers anys és la següent:
       Ràtios                  2019      2018      2017     2016


       ROE (resultat a distribuir / fons    3,05 %     11,36 %    12,48 %     8,98 %
       propis) x 100


       Descomposició:


       Marge (Resultat a distribuir /
       Ingressos d'explotació) x 100      1,01 %     4,23 %     5,31 %     3,99 %


       Rotació de l'actiu (ingressos
       d'explotació / actiu total)        1,891     1,787      1,909     1,798


       Palanquejament (actiu total /
       fons propis)               1,600     1,502      1,231     1,250


       ROE del sector               ND      9,26 %     9,76 %    12,35 %

      Durant els darrers dos anys MC MUTUAL ha mantingut una rendibilitat sobre els fons propis significativament
      superior a la del sector gràcies al seu marge sanejat. En el comentari del compte de resultats ja s'ha indicat
      la reducció del resultat del 2019 a causa de la caiguda d'ingressos dels autònoms i l'increment de la despesa
      de prestacions d'incapacitat temporal, que explica la reducció del marge, i amb ell, del ROE.

 114                            115
   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120