Page 114 - Memoria 2019
P. 114

Anàlisi financera de l'exercici

      L'evolució de les ràtios més significatives relatives al balanç de situació de la gestió de la Seguretat Social
      d'MC MUTUAL al tancament de l'exercici, durant els darrers quatre anys, és la següent:
       Ràtios                   2019     2018     2017      2016
       Anàlisi patrimonial estàtica

       Endeutament (Exigible / Fons        0,600     0,502     0,231     0,250
       propis)

       Consolidació (Immobilitzat/Actiu)      0,369     0,396     0,436     0,555


       Anàlisi de la solvència estàtica


       Solvència tècnica (actiu circulant /    1,683     1,807     3,002     2,224
       exigible c.p.)

       Disponibilitat (Tresoreria / Exigible    0,003     0,012     0,060     0,010
       c.p.)       L'article 75. 2 a) de la LGSS estableix que les mútues han de constituir una reserva d'estabilització de contingències professionals
       que s'ha de dotar amb el resultat econòmic positiu de CP obtingut anualment, que ha de tenir una quantia mínima equivalent
       al 30 % de la mitjana anual de les quotes ingressades el darrer trienni per CP, que voluntàriament es pot elevar fins al 45 % i
       constitueix el nivell màxim de dotació de la reserva.
       L'article 75. 2 b) de la LGSS estableix per a les mútues una reserva d'estabilització de contingències comunes amb una quantia
       mínima del 5 % de les quotes ingressades durant l'exercici econòmic per les esmentades contingències, que es pot incrementar
       voluntàriament fins al 25 %, que constitueix el nivell màxim de cobertura.

       L'article 75. 2 c) de la LGSS fixa també una reserva d'estabilització per cessament d'activitat en els mateixos termes que la de
       l'article 75. 2.b) però referida a les quotes ingressades per aquesta contingència durant l'exercici. Així mateix, es dotarà una
       reserva complementària d'estabilització per cessament d'activitat per tal de garantir la suficiència financera d'aquest sistema
       de protecció i que s'ha d'ingressar a la TGSS.


      MC MUTUAL, com la resta d'entitats de sector,    General de la Seguretat Social, que n'ha situat
      conserva una ràtio d'endeutament molt baixa,    el termini de cobrament per sobre dels 110 dies,
      que gairebé no ha variat respecte de l'exercici   influeix poderosament en aquesta ràtio.
      anterior, atès que les mútues col·laboradores
      amb la Seguretat Social són entitats fortament    Finalment, la disponibilitat continua en mínims,
      capitalitzades.                   com en anys anteriors, a causa dels tipus negatius
                                en els trams més curts de la corba de tipus.
      El fons de maniobra de l'Entitat també és molt
      elevat i amb prou feines ha variat respecte de    De tot això es desprèn que l'Entitat continua
      l'any anterior. L'enduriment de la política de  conservant la seva tradicional solidesa financera.
      pagaments de remeses per part de la Tresoreria


                              114
   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119