Page 113 - Memoria 2019
P. 113

Memòria 2019        Ʀ El cost dels aprovisionaments s'ha incrementat  resultat del 2019, enfront dels 51.342.715,01
       el 5,68 %, sobretot a causa de l'increment  euros que van deduir-se l'exercici anterior.
       de la despesa de l'assistència sanitària
       concertada amb tercers, del 22,18 %. El cost  L'import a distribuir per al 2019, 11.149.833,29 €,
       dels subministraments i serveis exteriors ha   s'ha destinat íntegrament a la dotació de reserves,
       augmentat tan sols l'1,11 %, sobretot a causa   segons la proposta següent de distribució de la
       de la despesa en reparacions, atès que la     Junta Directiva:
       majoria de partides en aquest apartat han
       experimentat reduccions.

        Ʀ Addicionalment, el sanejament de crèdits
       incobrables i la dotació de la provisió per a
       insolvències ha restat 55.725.752,63 euros al

                                        Saldos a
       Descripció                   Imports      31/12/2020     % sobre
                                                  quotes
                                        (previstos)


       Base de repartiment

       Resultat de l'exercici i d'exercicis
       anteriors                  14.189.558,46

       Variació resultats d'exercicis anteriors  –3.039.725,17
       (#122)

       Resultat a distribuir            11.149.833,29

       Saldo de la reserva complementària      2.582.620,86

       Total distribuït              13.732.454,15

       Distribució


       Reserva d'estabilització de CP        8.050.545,02    244.451.813,85    42,01 %
       Reserva d'estabilització de CC        –715.046,04     18.134.745,05     5,00 %


       Reserva d'estabilització per CATA      3.531.564,90     5.582.985,60    25,00 %

       Reserva d'estabilització per CATA a la
       TGSS3                    2.865.390,27


       Total distribuït              13.732.454,15
             “Aquest any ha continuat la tendència de creixement de la despesa per
           incapacitat temporal d'anys anteriors fins a arribar al 13,44 % –63.624.992,96
                 €–, imputable tant a CP –l'11,27 %– com a CC –el 13,81 %–, com a

              conseqüència de l'augment de la sinistralitat i la població protegida.” 112                            113
   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118