Page 112 - Memoria 2019
P. 112

La suma de les partides anteriors dona lloc a un   Els canvis més significatius, per tant, afecten els
      resultat de l'exercici 2019 de 14.189.558,46 €, que  ingressos per quotes derivats dels treballadors per
      representa una caiguda del 67,69 % respecte  compte propi o autònoms, com a conseqüència
      dels 43.918.621,35 € del 2018. Les raons d'aquesta  de Reial decret llei 28/2018, de 28 de desembre,
      disminució són:                   que amplia substancialment la cobertura del
                                sistema de la Seguretat Social a aquest col·lectiu.
      Els ingressos per cotitzacions socials corrents s'han
      incrementat en 83.539.524,12 €, el 8,66 %, a causa    Ʀ Ha continuat la tendència de creixement de
      de:                           la despesa per incapacitat temporal d'anys
                                  anteriors fins a arribar al 13,44 % –63.624.992,96
        Ʀ Un augment del 15,84 % de les quotes    €–, imputable tant a CP –7.717.383,28 €,
       ingressades per contingències professionals    l'11,27 %– com a CC –55.907.609,68 €, el
       (CP), 90.828.070,09 €, com a conseqüència    13,81 %–, com a conseqüència de l'augment
       de l'increment del 19,49 % de la població   de la sinistralitat i la població protegida.”
       protegida mitjana, i d'una disminució del 3,06 %
       de la cotització mitjana.               Ʀ El cost de les transferències i subvencions
                                  suportat per l'entitat s'ha incrementat de
        Ʀ Una reducció del 5,03 % en les quotes de  30.120.164,82 €, el 12,38 %, bàsicament com
       la incapacitat temporal per contingències      a resultat de la reducció de 5.501.034,00 € del
       comunes (CC), de 19.287.167,84 €, resultat   cost de les subvencions per capitals cost dels
       agregat d'un augment del 7,39 % de les quotes    accidents de treball amb resultat d'invalidesa o
       dels treballadors per compte d'altri i una    mort, i de 24.200.874,04 € per les transferències
       caiguda del 46,04 % de les dels treballadors per   per reassegurances i per l'aportació per al
       compte propi.                    sosteniment dels serveis comuns de la Seguretat
        Ʀ Els ingressos pel cessament de l'activitat dels  Social, com a conseqüència de l'augment
       treballadors autònoms (TAST) han augmentat      descrit de les quotes de CP.
       el 144,62 %, un total d'11.998.621,87 €.       Ʀ Les despeses de personal s'han incrementat
                                  el 3,19 % com a conseqüència de l'escenari
                                  actual de congelació salarial i de plantilla.


                              112
   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117