Page 111 - Memoria 2019
P. 111

Memòria 2019

      Comentari general dels

      estats financers de la Seguretat Social


      Els comptes anuals d'MC MUTUAL de l'exercici    Ʀ La resolució de 22 de desembre de 2019 de
      2019 s'han preparat d'acord amb el que estableix    la Intervenció General de la Seguretat Social
      la resolució d'1 de juliol de 2011 de la Intervenció  (IGSS), per la qual es dicten les instruccions
      General de l'Administració de l'Estat (IGAE), per    de tancament comptable de l'exercici 2019
      la qual s'aprova l'adaptació del Pla general de     per a les entitats que integren el sistema de la
      comptabilitat pública a les entitats que integren    Seguretat Social.
      el sistema de la Seguretat Social. El balanç
      de situació i el compte del resultat econòmic  Els comptes anuals estat auditats per la IGSS,
      patrimonial reflecteixen els saldos comparatius  d'acord amb la normativa vigent, proporcionant
      corresponents a l'exercici 2018 adaptats, amb els  informes amb opinió favorable, tant per a la gestió
      imports recollits l'any 2019 en el compte #120 de  de la Seguretat Social com per al patrimoni històric.
      resultats d'exercicis anteriors.


      D'altra banda, la confecció d'aquests comptes    Resultats de l'exercici
      també ha considerat:
                                El resultat obtingut per MC MUTUAL en l'activitat de
        Ʀ L'Ordre EHA/567/2009, de 4 de març, per    col·laboració amb la Seguretat Social el 2019 ha
       la qual es regula el procediment telemàtic    assolit els –22.521.689,5 € (pèrdues), la qual cosa
       d'obtenció, formulació i rendició dels comptes  representa una caiguda molt significativa respecte
       anuals de les entitats que integren el sistema  del resultat de l'exercici anterior, 6.525.312,61 €
       de la Seguretat Social.              (beneficis).
        Ʀ L'Ordre TMS/1114/2019, de 12 de novembre,   El resultat d'exercicis anteriors ha assolit els
       per la qual es regulen les operacions de
                                36.711.248,03 € el 2019, l'1,82 % menys que els
       tancament de l'exercici 2019, per a les entitats
                                37.393.308,74 € generats el 2018.
       que integren el sistema de la Seguretat Social.
 110                            111
   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116