Page 11 - Memoria 2019
P. 11

Memòria 2019

      Perfil de l'organització

      Mútua núm. 1
                                vigilància i tutela. Som una entitat sense ànim de lucre
      MC MUTUAL és la mútua col·laboradora amb la
                                i gaudim de la capacitat d'adquirir, posseir, gravar
      Seguretat Social núm. 1. Fa més de 100 anys que
                                i alienar béns, fer tota classe d'actes i contractes i
      cuidem de la salut dels treballadors.        exercir drets o accions. Tot això ordenat a la realització
      La nostra raó social és Mutual Midat Cyclops i som  dels fins que tenim encomanats i conforme al que
      una associació d'empresaris amb personalitat     disposa el reglament sobre col·laboració en la gestió
      jurídica pròpia autoritzada pel Ministeri de Treball,  de la Seguretat Social i en les seves disposicions
      Migracions i Seguretat Social i sotmesa a la seva  d'aplicació i desenvolupament.

            Mapa de centres per província i comunitat autònoma


      Andalusia .................................... 11 Castella - la Manxa ..................  6 Galícia .........................................  7
      Aragó .........................................  3 Castella - Lleó .............................  9 Madrid ..........................................  8
      Astúries .........................................  2 Catalunya ................................... 37 Múrcia ..........................................  2
      Balears .......................................  2 Comunitat Valenciana ..............  11 Navarra ........................................  2
      Canàries .......................................  2 Euskadi .........................................  6 La Rioja ............................................  1
      Cantàbria ....................................  2 Extremadura ...............................  3


      Som la primera entitat del sector per antiguitat i  El 2006 neix MC MUTUAL, després de la fusió de
      per ser la primera a col·laborar amb la Seguretat  dues de les mútues d'accidents de treball i malalties
      Social. Els nostres orígens es remunten a l'any 1901,  professionals principals del sector, Mutual Cyclops
      quan un grup d'empresaris va fundar La Previsió, la  i Midat Mutua.
      primera organització en operar a Espanya dedicada
      a assegurar els riscos dels seus treballadors en l'àmbit  MC MUTUAL és una entitat que treballa de manera
      laboral. Anys més tard, la trajectòria centenària  transversal amb tot tipus de sectors d'activitat. Les
      d'aquesta mútua capdavantera fou assumida per    empreses pertanyen principalment al sector dels
      Mutual Cyclops.                   serveis.

 10                            11
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16