Page 108 - Memoria 2019
P. 108

Residus sanitaris

      El  tractament  d'aquests  residus  varia     impermeables, degudament identificats i que
      substancialment en funció de l'origen i dels      els proporcioni i reculli una empresa gestora
      materials que els componen:               autoritzada, que el 2019 ha estat CESPA-
                                  Ferrovial als centres de Catalunya i Andalusia,
        Ʀ Els residus sòlids urbans i els residus sanitaris  i CONSENUR als centres de la resta d'Espanya.
       assimilables a urbans, que es generen en les     En els darrers anys hem aconseguit d'eliminar
       àrees en què no es realitzen activitats sanitàries  els residus de naturalesa química gràcies al fet
       o sense risc específic d'infecció, són envasats   que hem dotat tots els centres d'MC MUTUAL
       i eliminats seguint les pautes que marca la     d'equips de radiologia digital.
       legislació vigent.
                                En 2019 vam practicar 5.624.620 d'imatges
        Ʀ Els residus sanitaris especials i els residus de
       naturalesa  química  tenen  requeriments    radiològiques digitals i 129.475 estudis radiològics i
       específics des del punt de vista sanitari i  incloem en la història clínica dels nostres pacients
       mediambiental, ja s'hagin produït dins o fora   totes les proves d'imatge efectuades en centres
       del centre sanitari. Per això s'han de recollir  concertats aliens, per a facilitar la consulta entre
       en recipients rígids d'un sol ús, imperforables i  els professionals sanitaris de la nostra entitat.
      Volum de residus sanitaris reciclats el 2019                                Clíniques MC        Centres MC
                                  MUTUAL          MUTUAL
       Residus sanitaris perillosos (GIII)         3.941,60 kg         1.345 kg       Residus sanitaris perillosos (GIV)          120,5 kg          0 kg       Total residus sanitaris perillosos (kg       4.062,10 kg        1.345,65 kg
       bruts)


       Residus sanitaris NO perillosos (GII)        7.913,60 kg        2.729,06 kg       Total residus sanitaris NO perillosos (kg      7.913,60 kg        2.729,06 kg
       bruts)


                      "En els darrers anys hem aconseguit d'eliminar els residus
                     de naturalesa química gràcies al fet que hem dotat tots els

                        centres d'MC MUTUAL d'equips de radiologia digital."
                              108
   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113