Page 107 - Memoria 2019
P. 107

Memòria 2019      Reciclatge de tòners i cartutxos           (21,74 %). La resta es troba en grups més reduïts:
                                servidors (8,61 %) i pantalles de tub (CRT) (0,70 %).
                 2018     2019
                                La gran majoria dels equips poden tenir una segona
       Tòners i                      vida, de manera que sempre intentem recuperar-
       cartutxos*     1.503 kg   1.844 kg     los i que es tornin a utilitzar. En el cas que no sigui
                                possible, procurem que es desmantellin i es reciclin
      * En aquest cas es refereix al 100 % dels consumits en  en un cercle continu.
      l'entitat
                                Els percentatges de reutilització assolits el 2019 han
      La recollida i el tractament de material obsolet o  permès d'estalviar 1.963 kg de CO2, que d'altra
      que no funciona, com faxos, fotocopiadores i altres  manera haurien estat alliberats a l'atmosfera.
      dispositius, la fan diferents empreses proveïdores
      homologades i que compleixen el requisit d'estar   D'aquesta manera, apostem per un ús eficient
      associades a la fundació ECOFIMÀTICA, una entitat  dels recursos, en la línia de les prioritats polítiques
      sense ànim de lucre l'objectiu principal de la qual  actuals de la Unió Europea i amb les propostes
      és la protecció del medi ambient, a través d'una   legislatives sobre residus que estableixen nous
      gestió adequada dels residus generats pels equips   objectius obligatoris orientats a reduir-ne la
      rebutjats.                      generació, garantir un millor control de la gestió,
      Residus d'aparells elèctrics i electrònics      fomentar la reutilització i millorar el reciclatge en
                                tots els països de la Unió Europea (UE).
      Des del 2017 es fa un servei de gestió integral
      de residus d'aparells elèctrics i electrònics, que  Aquests nous objectius i normes fomentaran, per
      consisteix en:                    tant, una economia més circular, impulsaran el
                                creixement i l'ocupació, protegiran el nostre medi
        Ʀ Retirada dels residus a les oficines d'MC  ambient, impulsaran la sostenibilitat i milloraran la
       MUTUAL.
                                salut i el benestar de les persones.
        Ʀ Esborrament segur de la informació continguda
       en totes les unitats de memòria dels equips
       lliurats.

        Ʀ Tasques de preparació per a la reutilització
       dels equips.

        Ʀ Enviament al gestor final d'aquells residus no
       reutilitzables.

        Ʀ Lliurament dels certificats de gestió de tots els
       processos d'acord amb la normativa vigent.
        Ʀ Elaboració de l'informe anual de gestió
       sostenible de residus.

      El 2019, l'empresa Revertia ha retirat un total
      d'11.202 kg de residus de les nostres instal·lacions.
      Les categories de residus de més volum han estat
      pantalles LCD (25,31 %), seguit d'impressores i
      fotocopiadores (24,19 %), altres dispositius/residus
      mixtes (19,45 %) i ordinadors PC de sobretaula
 106                            107
   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112