Page 106 - Memoria 2019
P. 106

Gestió responsable i sostenible dels         Com a mútua col·laboradora amb la Seguretat
      materials i recursos                 Social, la nostra activitat ens porta a generar
                                principalment residus d'oficina i residus sanitaris. El
      A MC MUTUAL som conscients que la gestió       control i seguiment del reciclatge d'aquests residus
      mediambiental responsable també implica la      formen part de l'interès d'MC MUTUAL per millorar
      utilització i el consum de materials adequats i un  la gestió ambiental.
      reciclatge correcte dels residus, especialment
      dels més perillosos, mitjançant la contractació
      d'empreses proveïdores homologades.           "Organitzem campanyes i iniciatives
                                   internes adreçades al nostre equip

      Així mateix, aquest compromís en matèria de          humà per a fomentar les bones
      responsabilitat ambiental l'hem difós i compartit
      amb els nostres grups d'interès a través dels nostres       pràctiques i la sensibilització
      canals de comunicació i relació. Un clar exemple        en temes mediambientals, de
      d'aquest aspecte el trobem a les campanyes i         reciclatge i de consum racional
      iniciatives internes dirigides al nostre equip humà
      per fomentar les bones pràctiques i la sensibilització          d'energies i materials".
      en temes mediambientals, de reciclatge, i de
      consum racional d'energies i materials.       Residus d'oficina
                                Tots els centres amb més volum de personal
      A causa de la nostra activitat assistencial, revisem  disposen de contenidors de reciclatge separats. El
      contínuament el funcionament dels aparells de    tractament dels residus varia segons la ubicació,
      raigs X. Realitzem controls sensitomètrics i d'emissió  la dimensió i la normativa local de cada un dels
      de la radiació emesa, mitjançant els dosímetres   centres, fent-ne l'abocament en els contenidors
      del personal sanitari que opera amb aquests     municipals per a cada tipus de material i, en
      aparells per assegurar que es mantinguin dins dels  determinats casos, se'n gestiona el reciclatge
      límits permesos.                   mitjançant entitats autoritzades. Més d'un 50 % dels
                                nostres centres col·laboren amb gestors de residus.      Reciclatge i destrucció de materials per un gestor autoritzat                              2018               2019
       Paper i/o cartró              56.310 kg            52.976 kg       Envasos i plàstic             33.283 kg            25.351 kg


       Piles                     49 kg             23,75 kg
       Taps                     120 kg              910 kg


       Residu voluminós              6.940 kg             2.982 kg
                              106
   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111