Page 105 - Memoria 2019
P. 105

Memòria 2019      En tots els centres que hem reformat integralment,   els requisits d'aïllament tèrmic especificats en
      hem instal·lat:                     el document DB-HE "Estalvi d'energia del CTE".

        Ʀ Totalitat de lluminàries del local amb tecnologia   Ʀ Aixetes amb limitació de cabal, limitadors de
       LED que redueixen el consum energètic i la      pressió a l'origen de la instal·lació i cisternes
       petjada de carboni, en eliminar el consum      amb dos nivells de descàrregues per reduir el
       d'elements fungibles.                consum d'aigua en els lavabos dels centres.
        Ʀ Sistemes d'aire condicionat per volum de  Hem continuat substituint les làmpades halògenes
       refrigerant variable, que assoleixen un    per les de tipus LED, que aconsegueixen estalviar
       rendiment més alt.                fins el 80 % d'energia, i les màquines d'aire
                                condicionat més antigues per bombes de calor
        Ʀ Recuperadors de calor de l'aire de ventilació.
                                del tipus VRV (volum de refrigerant variable), que
        Ʀ Detectors de presència als banys per evitar  tenen una eficiència energètica molt superior.
       que es consumeixi llum sense persones.

        Ʀ Tancaments exteriors, tant d'obra com de
       fusteria metàl·lica i vidriera, que compleixen


               "El 98,8 % de l'energia elèctrica consumida per MC MUTUAL ha estat
               generada a partir de fonts d'energia 100 % renovable, que respecten

                  el medi ambient i eviten les emissions de gasos contaminants." 104                            105
   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110