Page 103 - Memoria 2019
P. 103

Memòria 2019      Inversió responsable

      El fons de pensions d'MC MUTUAL segueix els Principis  promogudes a nivell internacional per alguns dels
      per a la Inversió Responsable (PRI) de les Nacions  fons de pensions més grans per a influir de manera
      Unides des de l'any 2009, que es convertí en el quart  directa en empreses i altres organismes. El 2016 es
      fons espanyol que va signar i es va comprometre amb  va subscriure una iniciativa per vetllar pels drets
      aquests criteris d'inversió responsable. Segons aquests  humans i les normes del treball en la cadena de
      principis, la Comissió de Control del pla gestiona les  subministrament d'aliments i begudes, entre d'altres, i
      inversions de la cartera del fons de pensions dels seus  a principis de 2019 se n'ha subscrit una altra per instar
      empleats i empleades amb criteris de responsabilitat  el govern de Bangladesh a no abandonar l'acord
      ambiental, social i de bon govern empresarial. Els  sobre incendis i seguretat en la construcció, un acord
      signants de la iniciativa han d'emplenar anualment  que va subscriure el 2013 després del col·lapse de
      un extens qüestionari per validar el seu progrés. El  l'edifici Rana Plaza. L'octubre del 2019 el fons de
      2019 el nostre fons de pensions va obtenir la màxima  pensions es va adherir a una iniciativa impulsada
      qualificació en la valoració que UNPRI fa dels signants,  pel PRI, que va fer una crida a les empreses perquè,
      una A en una escala de A-C.             a través dels seus processos de negoci, lluitin contra
                                la desforestació i el incendis a l'Amazones.
      Fruit d'aquesta revisió, es va acordar centrar els
      esforços en matèries que puguin resultar més efectives  Finalment, va decidir fomentar la inversió responsable
      per vetllar per la rendibilitat dels partícips. En aquest  en el fons de pensions en paral·lel a les accions que
      sentit, se sol·licita a l'entitat gestora buscar inversions  el promotor desenvolupa també per a alinear encara
      temàtiques que contribueixin a la lluita contra el  més les seves iniciatives amb les d'MC MUTUAL. En
      canvi climàtic.                   aquesta línia es demanarà que, en un futur, l'entitat
                                gestora del fons de pensions pugui mesurar la petjada
      Entre les seves prioritats, la Comissió de Control va  de carboni de les inversions.
      ratificar la seva preferència pels aspectes socials, per
      la qual cosa es continua donant suport a iniciatives


 102                            103
   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108