Page 101 - Memoria 2019
P. 101

Memòria 2019

      Compromesos amb la societat      A MC MUTUAL tenim un clar compromís amb la        Ʀ Planeta AECC (Associació Espanyola contra
      societat. A més de la nostra activitat pròpia com    el Càncer). Des del 2009, hem assolit la
      a mútua col·laboradora amb la Seguretat Social,     participació de més de 600 persones voluntàries
      que aporta valor als treballadors protegits i les seves  en la col·lecta anual contra el càncer. El 2019
      famílies, també cerquem aportar valor social amb    hem recollit 4.249,13 € amb 14 guardioles i 6
      la participació en projectes solidaris i comunitaris.  taules en diferents centres. Des del 2012 hem
                                  recaptat un total de 38.124,12 €.
      Projecte KOSMO
                                  Ʀ Planeta Teaming. Aquesta iniciativa neix el
      Fomentem l'acció responsable del nostre equip humà   2008 amb la proposta de donar 1 € o més de
      amb el projecte KOSMO, que facilita la participació   la nòmina per a projectes solidaris proposats
      en diferents iniciatives solidàries, sempre que respectin  pel nostre mateix equip. El 2019, 543 persones
      la legislació que regula les activitats que podem dur  (el 28 % de la plantilla) han donat un total de
      a terme per la nostra condició.
                                  9.097 €, que s'han destinat a COTLAS (associació
                                  valenciana de voluntariat social), Colabora
      Durant el 2019 les accions més destacades del
                                  Birmania (coordina diversos projectes solidaris
      projecte KOSMO, denominades "Planetes", han
                                  en aquest país), Aprenem (una organització de
      estat les següents:
                                  familiars per a la inclusió de les persones amb
        Ʀ Planeta Recollida d'Aliments. Aquesta és una   trastorn de l'espectre autista), Save the children
       de les iniciatives amb més acceptació, en      (associació per a la protecció de nens i nenes
       què han participat 69 centres de tot Espanya     en risc d'exclusió social), ADACEA (associació
       i 16 empreses mutualistes. Enguany hem     de familiars de persones afectades de dany
       aconseguit recaptar 9.050,50 kg d'aliments,     cerebral adquirit) i la Fundació Luis Olivares
       que s'han repartit entre entitats benèfiques  (per a ajudar els nens malalts de càncer i els
       locals. Des del 2015 hem recollit 41.834,05 kg.   seus familiars).


 100                            101
   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106