Page 100 - Memoria 2019
P. 100

Població protegida                  Adhesió al Pacte Mundial

        Ʀ Oferim cursos de prevenció a mida, que ajuden  El Pacte Mundial de les Nacions Unides impulsa la
       a reduir riscos per a la salut a la feina.    sostenibilitat empresarial mitjançant la implantació de
                                10 principis universals de conducta i acció en matèria
        Ʀ En els casos de contingències professionals,  de drets humans i empresa, treball, medi ambient i
       proporcionem la prestació econòmica i       lluita contra la corrupció. És la iniciativa global més
       l'assistència sanitària per tal de restablir-li  important d'aquest tipus i està aconseguint que les
       la salut, de manera que afavoreixi la seva    empreses i entitats adherides al pacte integrin en
       reincorporació a la feina. També pot percebre   les seves activitats diàries els 10 principis i, al mateix
       la prestació econòmica en cas de CUME i REL.
                                temps, afavoreixin la consecució d'objectius de
        Ʀ En cas que l'empresa hagi optat per la     desenvolupament sostenible (ODS) de les Nacions
       cobertura de contingències comunes (CC)      Unides.
       amb MC MUTUAL, ens encarreguem de la
       prestació econòmica per incapacitat temporal   Conscients de la importància d'integrar la
       per accident o malaltia no laboral.        responsabilitat social empresarial i el desenvolupament
                                sostenible a MC MUTUAL, fa ja deu anys que ens
        Ʀ Així mateix, podem oferir atenció i ajudes   adherim al Pacte Mundial.
       socials després d'un accident de treball que
       inclouen des de readaptacions de l'habitatge
       a ajudes a l'estudi per a fills de treballadors i
       treballadores morts en accidents de treball,
       etc.

      És la nostra voluntat d'informar, orientar i assessorar
      de manera propera, proactiva i transparent, per a
      donar una resposta integral als requeriments dels
      nostres usuaris i usuàries, a partir d'un seguiment
      proactiu i una atenció personalitzada i de qualitat.

      Assessorem en matèria de prevenció de riscos
      laborals i de Salut Laboral.

           "És la nostra voluntat informar,
          orientar i assessorar de manera

        propera, proactiva i transparent, per
         a donar una resposta integral als

         requeriments dels nostres usuaris."

                              100
   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105