Memòria Català 2017

destacable, s’han modificat alguns articles de la Llei general de la Seguretat Social. Així, en matèria d’incapacitat temporal, s’ha canviat el redactat de l’article 170 en el sentit que, després de l’alta mèdica emesa per l’INSS més enllà dels 365 dies, l’entitat gestora o la mútua han d’abonar directament la prestació des de la data d’aquesta resolució i fins a notificar-la a l’interessat. També s’han aclarit els períodes que es consideren cotitzats al 100 % a l’efecte de l’accés a determinades prestacions (entre les quals hi ha Incapacitat Permanent, Mort i Supervivència, Riscos durant l’embaràs o lactància natural i Incapacitat Temporal), després d’una reducció de jornada per tenir cura del fill o del familiar. Així mateix, igual que en l’exercici anterior, s’ha permès l’increment global de les retribucions dels càrrecs directius i de la resta del personal de les mútues fins a un màxim de l’1 % respecte a les quanties percebudes el 2016. Com és habitual, en matèria de contractació, l’any també ha estat prolífic en normativa. Al febrer es va aprovar el nou Reglament de desindexació de l’economia espanyola (Reial decret 55/2017, de 3 de febrer), del qual es va poder extreure la conclusió que hem de seguir exigint la no revisió de preus durant la vigència contractual. Amb això es pretenia actuar contra els perjudicis associats a l’ús indiscriminat de la indexació, entesa com la vinculació de l’evolució d’un valor monetari a la d’un índex de preus. A més, el Tribunal de Comptes, en la seva resolució del 14 de juny de 2017, ha afegit l’obligació de remetre telemàticament, dins dels tres mesos següents a la subscripció de qualsevol conveni amb compromisos de despesa superiors als 600.000 euros, el document de formalització i la memòria justificativa dels convenis, a més de les seves incidències. Igualment, s’han de comunicar al Tribunal de Comptes les modificacions, pròrrogues o variacions de terminis, l’alteració dels imports dels compromisos econòmics assumits i l’extinció dels convenis indicats. Tampoc no es pot oblidar l’aprovació de la nova Llei de contractes del sector públic (Llei 9/2017, de 8 de novembre), si bé la seva aplicació i entrada en vigor s’ha posposat fins al 9 de març de 2018. 73 Memòria MC MUTUAL 2017

RkJQdWJsaXNoZXIy MzA0NzE=