Memòria Català 2017

JUNTA GENERAL És el nostre màxim òrgan de govern i l’integren el col·lectiu d’empresaris associats i un representant dels treballadors de la mútua. Tots els associats que han complert les seves obligacions socials hi tenen dret a vot. La Junta General Ordinària s’ha de celebrar un cop l’any, i les extraordinàries es poden celebrar en qualsevol moment després que ho acordi la Junta Directiva, o quan ho sol·liciti una vintena part dels associats. La Junta General Ordinària del 2017 va tenir lloc el 13 de juliol a Barcelona, i no hem convocat cap Junta General Extraordinària. JUNTA DIRECTIVA Els membres de la Junta Directiva s’encarreguen del govern directe i immediat d’MC MUTUAL, de la seva plena representació i de totes les facultats de direcció, administració i execució que calguin per defensar els interessos patrimonials i socials de la nostra entitat, amb les limitacions establertes pels estatuts i la normativa vigent. D’acord amb els nostres estatuts, la Junta Directiva està formada per un màxim de vint membres, dinou dels quals pertanyen a les empreses associades. El membre restant és un representant dels treballadors al servei de la mútua. Els membres de la Junta Directiva es distribueixen els càrrecs de president, vicepresidents (primer i segon) i secretari, i la resta tenen la condició de vocals. També assisteixen a la Junta Directiva el director gerent i totes les persones que es considerin necessàries; en aquest cas amb veu, però sense vot. Els membres de la Junta Directiva no perceben cap tipus de remuneració per la seva activitat, sense perjudici de la compensació legal per assistir a les juntes a què tenen dret. En cas que fessin alguna cosa contrària a la normativa aplicable, aquests membres haurien de respondre davant de la Seguretat Social, la mateixa mútua i els empresaris associats pels danys causats. 61 Memòria MC MUTUAL 2017

RkJQdWJsaXNoZXIy MzA0NzE=