Memòria Català 2017

ACTIU 2017 REEXPRESSAT EXERCICI 2016 B) ACTIU CORRENT 282.229.662,03 258.783.219,79 I.ACTIUS EN ESTAT DE VENDA 0,00 0,00 II. EXISTÈNCIES 343.188,45 366.205,48 1. Productes farmacèutics 89.531,29 89.266,60 2. Material sanitari de consum 253.657,16 276.938,88 III. DEUTORS I ALTRES COMPTES PER COBRAR 201.256.611,03 210.027.651,29 1. Deutors per operacions de gestió 9.609.667,22 52.500.600,09 2. Altres comptes per cobrar 191.482.445,24 156.546.565,08 3. Administracions públiques 164.498,57 980.486,12 V. INVERSIONS FINANCERES A CURT TERMINI 44.678.848,64 24.207.070,88 2. Crèdits i valors representatius de deute 44.677.835,06 24.192.602,87 4. Altres inversions financeres 1.013,58 14.468,01 VI.AJUSTAMENTS PER PERIODIFICACIÓ 0,00 0,00 VII. EFECTIU I ALTRES ACTIUS LÍQUIDS EQUIVALENTS 35.951.013,91 24.182.292,14 1. Altres actius líquids equivalents 30.200.276,19 23.039.268,47 2. Tresoreria 5.750.737,72 1.143.023,67 TOTAL ACTIU (A+B)..... 511.005.676,12 536.882.493,41 BALANÇ PATRIMONI INTEGRAT (Continuació) 154

RkJQdWJsaXNoZXIy MzA0NzE=