Memòria Català 2017

ACTIU 2017 REEXPRESSAT EXERCICI 2016 A) ACTIU NO CORRENT 228.776.014,09 278.099.273,62 I. IMMOBILITZAT INTANGIBLE 8.839.933,73 8.109.585,76 3. Aplicacions informàtiques 4.566.114,82 4.192.638,95 4. Inversions sobre actius utilitzats en règim d’arrendament o cedits 4.273.818,91 3.916.946,81 II. IMMOBILITZAT MATERIAL 58.827.567,87 59.728.996,43 1. Terrenys 17.389.132,76 17.389.132,76 2. Construccions 17.017.211,27 17.453.634,06 5. Altre immobilitzat material 24.421.223,36 24.886.229,61 III. INVERSIONS IMMOBILIÀRIES 8.082.866,64 8.130.350,00 1. Terrenys 4.671.037,15 4.674.531,07 2. Construccions 3.411.829,49 3.455.818,93 IV. INVERSIONS FINANCERES A LLARG TERMINI EN ENTITATS DEL GRUP, MULTIGRUP I ASSOCIADES 1.777.333,81 1.777.333,81 1. Inversions financeres en patrimoni d’entitats de dret públic 1.777.333,81 1.777.333,81 V. INVERSIONS FINANCERES A LLARG TERMINI 149.616.368 ,00 198.825.972 ,05 1. Inversions financeres en patrimoni 70.189,25 70.857,37 2. Crèdits i valors representatius de deute 148.856.090,63 197.939.479,78 4. Altres inversions financeres 690.088,12 815.634,90 VI. DEUTORS I ALTRES COMPTES PER COBRAR A LLARG TERMINI 1.631.944,04 1.527.035,57 BALANÇ PATRIMONI INTEGRAT 152

RkJQdWJsaXNoZXIy MzA0NzE=