Memòria Català 2017

ACTIU 2017 REEXPRESSAT EXERCICI 2016 B) ACTIU CORRENT 274.234.960,29 251.348.507,19 I.ACTIUS EN ESTAT DE VENDA 0,00 0,00 II. EXISTÈNCIES 343.188,45 366.205,48 1. Productes farmacèutics 89.531,29 89.266,60 2. Material sanitari de consum 253.657,16 276.938,88 III. DEUTORS I ALTRES COMPTES PER COBRAR 199.786.527,25 208.088.129,76 1. Deutors per operacions de gestió 9.609.667,22 52.500.600,09 2. Altres comptes per cobrar 190.145.181,05 155.523.223,34 3. Administracions públiques 31.678,98 64.306,33 V. INVERSIONS FINANCERES A CURT TERMINI 44.632.031,63 23.508.620,67 2. Crèdits i valors representatius de deute 44.631.877,62 23.507.416,06 4. Altres inversions financeres 154,01 1.204,61 VI.AJUSTAMENTS PER PERIODIFICACIÓ 0,00 0,00 VII. EFECTIU I ALTRES ACTIUS LÍQUIDS EQUIVALENTS 29.473.212,96 19.385.551,28 1. Altres actius líquids equivalents 24.000.250,36 18.489.218,02 2. Tresoreria 5.472.962,60 896.333,26 TOTAL ACTIU (A+B)..... 486.179.067,70 512.508.277,63 BALANÇ PATRIMONI SEGURETAT SOCIAL (Continuació) 146

RkJQdWJsaXNoZXIy MzA0NzE=