Memòria Català 2017

PATRIMONI NET I PASSIU 2017 REEXPRESSAT EXERCICI 2016 A) PATRIMONI NET 394.825.595,04 429.255.935,15 I. PATRIMONI APORTAT 0,00 0,00 II. PATRIMONI GENERAT 389.437.400,27 423.403.657,01 1. Reserves 293.940.282,77 304.557.534,92 2. Resultats d’exercicis anteriors 85.047.618,82 121.602.609,92 3. Resultats d’exercici 10.449.498,68 -2.756.487,83 III.AJUSTAMENTS PER CANVIS DE VALOR 5.388.194,77 5.852.278,14 2. Actius financers disponibles per a la venda 5.388.194,77 5.852.278,14 IV.ALTRES INCREMENTS PATRIMONIALS PENDENTS D’IMPUTACIÓ A RESULTATS 0,00 0,00 B) PASSIU NO CORRENT 0,00 0,00 I. PROVISIONS A LLARG TERMINI 0,00 0,00 II. DEUTES A LLARG TERMINI 0,00 0,00 145 Memòria MC MUTUAL 2017

RkJQdWJsaXNoZXIy MzA0NzE=