Memòria Català 2017

ACTIU 2017 REEXPRESSAT EXERCICI 2016 A) ACTIU NO CORRENT 211.944.107,41 261.159.770,44 I. IMMOBILITZAT INTANGIBLE 8.839.933,73 8.109.585,76 3. Aplicacions informàtiques 4.566.114,82 4.192.638,95 4. Inversions sobre actius utilitzats en règim d’arrendament o cedits 4.273.818,91 3.916.946,81 II. IMMOBILITZAT MATERIAL 58.484.760,87 59.355.885,38 1. Terrenys 17.389.132,76 17.389.132,76 2. Construccions 17.017.211,75 17.453.634,06 5. Altre immobilitzat material 24.078.416,36 24.513.118,56 III. INVERSIONS IMMOBILIÀRIES 0,00 0,00 IV. INVERSIONS FINANCERES A LLARG TERMINI EN ENTITATS DEL GRUP, MULTIGRUP I ASSOCIADES 1.777.333,81 1.777.333,81 1. Inversions financeres en patrimoni d’entitats de dret públic 1.777.333,81 1.777.333,81 V. INVERSIONS FINANCERES A LLARG TERMINI 141.210.134,96 190.389.929,92 2. Crèdits i valors representatius de deute 140.655.464,93 189.709.713,11 4. Altres inversions financeres 554.670,03 680.216,81 VI. DEUTORS I ALTRES COMPTES PER COBRAR A LLARG TERMINI 1.631.944,04 1.527.035,57 BALANÇ PATRIMONI SEGURETAT SOCIAL 144

RkJQdWJsaXNoZXIy MzA0NzE=