Memòria Català 2017

2017 2016 1. Cotitzacions socials 886.177.771,60 806.017.828,19 2. Transferències i subvencions rebudes 139.044,22 371.922,53 3. Prestacions de serveis 2.105.317,91 2.774.193,33 4. Treballs duts a terme per l’entitat per al seu immobilitzat 0,00 0,00 5. Altres ingressos de gestió ordinària 40.554.272,65 38.240.082,36 6. Excessos de provisions 0,00 0,00 A) TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6) 928.976.406,38 847.404.026,41 7. Prestacions socials -455.533.326,35 -407.844.361,53 8. Despeses de personal -84.950.341,30 -83.193.774,63 9. Transferències i subvencions concedides -235.522.945,67 -221.665.647,43 10. Aprovisionaments -34.669.003,89 -33.267.182,62 11. Altres despeses de gestió ordinària -112.006.438,06 -111.890.490,15 12. Amortització de l’immobilitzat -5.343.194,73 -5.239.756,35 B) TOTAL DE DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (7+8+9+10+11+12) -928.025.250,00 -863.101.212,71 I. RESULTAT (ESTALVI O DESESTALVI) DE LA GESTIÓ ORDINÀRIA (A+B) 951.156,38 -15.697.186,30 13. Deteriorament de valor i resultats per alienació de l’immobilitzat no financer i actius en estat de venda -200.047,73 377.291,99 14. Altres partides no ordinàries 625.824,58 1.410.149,40 II. RESULTAT DE LES OPERACIONS NO FINANCERES (I+13+14) 1.376.933,23 -13.909.744,91 15. Ingressos financers 6.505.845,54 10.069.925,88 16. Despeses financeres 0,00 -283,46 17. Despeses financeres imputades a l’actiu 0,00 0,00 18. Variació del valor raonable en actius financers 287.830,78 0,00 19. Diferències de canvi 0,00 0,00 20. Deteriorament de valor, baixes i alienacions d’actius i passius financers 2.158.094,85 1.186.497,54 III. RESULTAT DE LES OPERACIONS FINANCERES (15+16+17+18+19+20) 8.951.771,17 11.256.139,96 IV. RESULTAT (ESTALVI O DESESTALVI) NET DE L’EXERCICI (II+III) 10.328.704,40 -2.653.604,95 21. Impost sobre beneficis -55.373,84 -118.920,40 V. RESULTAT NET DE L’EXERCICI DESPRÉS D’IMPOSTOS 10.273.330,56 -2.772.525,35 ± AJUSTAMENTS AL COMPTE DEL RESULTAT DE L’EXERCICI ANTERIOR 1.878.453,36 VI. RESULTAT DE L’EXERCICI ANTERIOR AJUSTAT -894.071,99 COMPTE DEL RESULTAT PATRIMONI INTEGRAT 143 Memòria MC MUTUAL 2017

RkJQdWJsaXNoZXIy MzA0NzE=