Memòria Català 2017

2017 2016 1. Cotitzacions socials 0,00 0,00 2. Transferències i subvencions rebudes 0,00 0,00 3. Prestacions de serveis 0,00 0,00 4. Treballs duts a terme per l’entitat per al seu immobilitzat 0,00 0,00 5. Altres ingressos de gestió ordinària 888.391,29 966.488,38 6. Excessos de provisions 0,00 0,00 A) TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6) 888.391,29 966.488,38 7. Prestacions socials 0,00 0,00 8. Despeses de personal -89.636,44 0,00 9. Transferències i subvencions concedides 0,00 0,00 10. Aprovisionaments 0,00 0,00 11. Altres despeses de gestió ordinària -391.388,21 -456.698,91 12. Amortització de l’immobilitzat -73.457,34 -94.138,26 B) TOTAL DE DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (7+8+9+10+11+12) -554.481,99 -550.837,17 I. RESULTAT (ESTALVI O DESESTALVI) DE LA GESTIÓ ORDINÀRIA (A+B) 333.909,30 415.651,21 13. Deteriorament de valor i resultats per alienació de l’immobilitzat no financer i actius en estat de venda 133.169,93 458.649,37 14. Altres partides no ordinàries -712.580,47 -56.979,74 II. RESULTAT DE LES OPERACIONS NO FINANCERES (I+13+14) -245.501,24 817.320,84 15. Ingressos financers 125.375,08 207.677,83 16. Despeses financeres 0,00 0,00 17. Despeses financeres imputades a l’actiu 0,00 0,00 18. Variació del valor raonable en actius financers 0,00 0,00 19. Diferències de canvi 0,00 0,00 20. Deteriorament de valor, baixes i alienacions d’actius i passius financers -668,12 999.787,74 III. RESULTAT DE LES OPERACIONS FINANCERES (15+16+17+18+19+20) 124.706,96 1.207.465,57 IV. RESULTAT (ESTALVI O DESESTALVI) NET DE L’EXERCICI (II+III) -120.794,28 2.024.786,41 21. Impost sobre beneficis -55.373,84 -118.920,40 V. RESULTAT NET DE L’EXERCICI DESPRÉS D’IMPOSTOS -176.168,12 1.905.866,01 ± AJUSTAMENTS AL COMPTE DEL RESULTAT DE L’EXERCICI ANTERIOR -43.450,17 VI. RESULTAT DE L’EXERCICI ANTERIOR AJUSTAT 1.862.415,84 COMPTE DEL RESULTAT PATRIMONI PRIVATIU 142

RkJQdWJsaXNoZXIy MzA0NzE=