Memòria Català 2017

2017 2016 1. Cotitzacions socials 886.177.771,60 806.017.828,19 2. Transferències i subvencions rebudes 139.044,22 371.922,53 3. Prestacions de serveis 2.105.317,91 2.774.193,33 4. Treballs duts a terme per l’entitat per al seu immobilitzat 0,00 0,00 5. Altres ingressos de gestió ordinària 39.665.881,36 37.273.593,98 6. Excessos de provisions 0,00 0,00 A) TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6) 928.088.015,09 846.437.538,03 7. Prestacions socials -455.533.326,35 -407.844.361,53 8. Despeses de personal -84.860.704,86 -83.193.774,63 9. Transferències i subvencions concedides -235.522.945,67 -221.665.647,43 10. Aprovisionaments -34.669.003,89 -33.267.182,62 11. Altres despeses de gestió ordinària -111.615.049,85 -111.433.791,24 12. Amortització de l’immobilitzat -5.269.737,39 -5.145.618,09 B) TOTAL DE DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (7+8+9+10+11+12) -927.470.768,01 -862.550.375,54 I. RESULTAT (ESTALVI O DESESTALVI) DE LA GESTIÓ ORDINÀRIA (A+B) 617.247,08 -16.112.837,51 13. Deteriorament de valor i resultats per alienació de l’immobilitzat no financer i actius en estat de venda -333.217,66 -81.357,38 14. Altres partides no ordinàries 1.338.405,05 1.467.129,14 II. RESULTAT DE LES OPERACIONS NO FINANCERES (I+13+14) 1.622.434,47 -14.727.065,75 15. Ingressos financers 6.380.470,46 9.862.248,05 16. Despeses financeres 0,00 -283,46 17. Despeses financeres imputades a l’actiu 0,00 0,00 18. Variació del valor raonable en actius financers 287.830,78 0,00 19. Diferències de canvi 0,00 0,00 20. Deteriorament de valor, baixes i alienacions d’actius i passius financers 2.158.762,97 186.709,80 III. RESULTAT DE LES OPERACIONS FINANCERES (15+16+17+18+19+20) 8.827.064,21 10.048.674,39 IV. RESULTAT (ESTALVI O DESESTALVI) NET DE L’EXERCICI (II+III) 10.449.498,68 -4.678.391,36 ± AJUSTAMENTS AL COMPTE DEL RESULTAT DE L’EXERCICI ANTERIOR 1.921.903,53 VI. RESULTAT DE L’EXERCICI ANTERIOR AJUSTAT -2.756.487,83 COMPTE DEL RESULTAT PATRIMONI SEGURETAT SOCIAL 141 Memòria MC MUTUAL 2017

RkJQdWJsaXNoZXIy MzA0NzE=