Memòria Català 2017

Durant els últims quatre anys, l’evolució de les ràtios més significatives relatives al Balanç de Situació de la gestió de la Seguretat Social d’MC MUTUAL al tancament de l’exercici és la següent: El 2017, MC MUTUAL va aconseguir mantenir un nivell d’endeutament extremadament baix, fins i tot amb un descens respecte a l’any anterior. El fons de maniobra (solvència tècnica) de la nostra entitat segueix sent alt, i el 2017 ha experimentat un clar increment a conseqüència de l’increment del saldo del compte corrent amb la Tresoreria General de la Seguretat Social derivat de l’augment dels ingressos per quotes i per la reclassificació a curt termini de part de la cartera de valors. Finalment, la disponibilitat, una ràtio extremadament volàtil, ha crescut lleugerament per una qüestió conjuntural. De tot això es desprèn que seguim conservant i incrementant la tradicional solidesa financera d’MC MUTUAL. ANÀLISI FINANCERA DE L’EXERCICI RÀTIOS 2017 2016 2015 2014 ANÀLISI PATRIMONIAL ESTÀTICA ENDEUTAMENT (EXIGIBLE/FONS PROPIS) 0,231 0,250 0,204 0,128 CONSOLIDACIÓ (IMMOBILITZAT/ACTIU) 0,436 0,555 0,461 0,456 ANÀLISI DE LA SOLVÈNCIA ESTÀTICA SOLVÈNCIA TÈCNICA (ACTIU CIRCULANT/ EXIGIBLE CP) 3,002 2,224 3,183 4,803 DISPONIBILITAT (TRESORERIA/EXIGIBLE CP) 0,060 0,010 0,013 0,017 140

RkJQdWJsaXNoZXIy MzA0NzE=