Memòria Català 2017

1. L’article 75 2 a) de la LGSS estableix que les mútues constituiran una Reserva d’Estabilització de Contingències Professionals que es dotarà amb el resultat econòmic positiu d’AT obtingut anualment, que tindrà una quantia mínima equivalent al 30 % de la mitjana anual de les quotes ingressades en l’últim trienni per AT, el qual, voluntàriament, es podrà elevar fins al 45 %, que constituirà el nivell màxim de dotació de la reserva. 2. L’article 75 bis 1. de la LGSS estableix que l’excedent que resulti després de dotar la reserva indicada a l’apartat anterior, s’ha d’ingressar en un 80 %, abans del 31 de juliol de cada exercici, en el compte especial del Fons de Contingències Professionals de la Seguretat Social obert al Banc d’Espanya a nom de la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS); un 10 % de l’excedent s’aplicarà a una Reserva Complementària que constituiran les mútues, l’import màxim de la qual no podrà superar el 25 % del nivell màxim de la Reserva d’Estabilització d’AT indicada en l’apartat anterior, i el 10 % restant s’aplicarà a la Reserva de Assistència Social que es destinarà al pagament de prestacions d’assistència social autoritzades. 3. L’article 75. 2 b) de la LGSS estableix per a les mútues una Reserva d’Estabilització de Contingències Comunes amb una quantia mínima del 5 % de les quotes ingressades durant l’exercici econòmic per les esmentades contingències, la qual podrà incrementar-se voluntàriament fins al 25 %, que constituirà el nivell màxim de cobertura. 4. L’article 75. 2 c) de la LGSS també fixa una reserva d’Estabilització per Cessament d’Activitat en els mateixos termes que la de l’article 75. 2 b), però referida a les quotes ingressades per aquesta contingència durant l’exercici. Així mateix, es dotarà una reserva complementària d’Estabilització per Cessament d’Activitat per tal de garantir la suficiència financera d’aquest sistema de protecció i que s’ha d’ingressar en la TGSS. Descripció Imports Saldos el dia 31/12/2018 (previstos) % sobre quotes BASE DE REPARTIMENT RESULTAT DE L’EXERCICI I D’EXERCICIS ANTERIORS 63.199.764,48 VARIACIÓ RESULTATS D’EXERCICIS ANTERIORS (#122) -13.942.581,32 RESULTAT PER DISTRIBUIR 49.257.183,16 DISTRIBUCIÓ RESERVA D’ESTABILITZACIÓ D’AT 1 12.570.968,46 220.237.256,48 45,00 % FONS DE CONTINGÈNCIES PROFESSIONALS DE LA SS 2 52.244.072,03 RESERVA D’ASSISTÈNCIA SOCIAL 2 6.530.509,00 22.340.160,56 RESERVA COMPLEMENTÀRIA 2 -10.675.118,84 9.070.371,05 RESERVA D’ESTABILITZACIÓ DE CC 3 -18.606.381,85 17.205.627,84 5,00 % RESERVA D’ESTABILITZACIÓ PER CATA 4 -76.507,04 2.142.901,56 25,00 % RESERVA D’ESTABILITZACIÓ PER CATA A LA TGSS 4 7.269.641,40 IMPORT DISTRIBUÏT 49.257.183,16 d’invalidesa o mort, a conseqüència de l’increment que ja hem comentat de la sinistralitat laboral, entre d’altres raons. o o L’augment d’un 8,21 % de les transferències, 11.134.799,39 euros, és similar a l’increment de les quotes de contingències professionals, atès que recull costos variables (cànons i reassegurances) vinculats directament als ingressos d’aquesta contingència. L’import que cal distribuir s’ha destinat a la dotació de reserves, al Fons de Contingències Professionals i al Fons de Reserva de la Seguretat Social, segons la proposta següent de distribució de la Junta Directiva: 139 Memòria MC MUTUAL 2017

RkJQdWJsaXNoZXIy MzA0NzE=