Memòria Català 2017

Com a mostra del compromís amb la societat i els nostres grups d’interès, a MC MUTUAL afavorim el desenvolupament econòmic i el benestar dels nostres grups d’interès amb la nostra pròpia activitat econòmica i la prestació dels nostres serveis de salut laboral. Per això, des d’MC MUTUAL duem a terme una gestió responsable dels nostres recursos econòmics per garantir el creixement, sense oblidar la generació d’impactes positius sobre l’entorn. Per tant, entenem que la gestió econòmica ha d’impulsar un escenari favorable a la nostra activitat, incorporant les qüestions de sostenibilitat com un factor d’èxit. Comentari general dels comptes anuals de la Seguretat Social Els comptes anuals d’MC MUTUAL de l’exercici 2017 s’ajusten al que estableix la resolució d’1 de juliol de 2011 de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat (IGAE), per mitjà de la qual s’aprova l’adaptació del Pla general de comptabilitat pública a les entitats que integren el sistema de la Seguretat Social. El balanç de situació i el compte del resultat econòmic patrimonial reflecteixen els saldos comparatius corresponents a l’exercici 2016 adaptats, a l’efecte de la seva presentació, amb els imports recollits l’any 2017 en el compte #120 de resultats d’exercicis anteriors. D’altra banda, la confecció d’aquests comptes també ha considerat: o o L’ordre EHA/567/2009, de 4 de març, per la qual es regula el procediment telemàtic d’obtenció, formulació i rendició dels comptes anuals de les entitats que integren el sistema de la Seguretat Social. o o L’ordre ESS/1096/2017, de 13 de novembre, per la qual es regulen les operacions de tancament de l’exercici 2017, per a les entitats que integren el sistema de la Seguretat Social. o o La resolució de 28 de desembre de 2017 de la Intervenció General de la Seguretat Social (IGSS), que dicta les instruccions de tancament comptable de l’exercici 2017 per a les entitats que integren el sistema de la Seguretat Social. Els comptes anuals d’MC MUTUAL han estat auditats per la IGSS, d’acord amb la normativa vigent, proporcionant informes amb opinió sense excepcions, tant per a la Gestió de la Seguretat Social com per al Patrimoni Històric. Afavorim el desenvo- lupament econòmic i el benestar dels nostres grups d’interès amb una gestió responsable dels nostres recursos econòmics 137 Memòria MC MUTUAL 2017

RkJQdWJsaXNoZXIy MzA0NzE=