Memòria Català 2017

Reial decret 110/2015 de residus d’aparells elèctrics i electrònics, que parteix de la llista europea de residus (LER). De les pantalles gestionades a l’apartat anterior, se n’ha aconseguit reutilitzar un 94,26 %. La resta de material que no ha pogut reutilitzar-se s’ha enviat a plantes de reciclatge perquè el gestionin i valorin de manera adequada. L’anàlisi de cicle de vida (d’ara endavant, ACV) és una eina que es fa servir per avaluar les càrregues de tipus ambiental associades a un producte tenint en compte el seu cicle complet. És una metodologia que identifica, quantifica i caracteritza els diferents impactes ambientals potencials associats a cadascuna de les etapes del cicle de vida d’un producte. L’ACV constitueix, per tant, una eina mediambiental molt útil en el disseny de solucions alternatives que busquin reduir els impactes ambientals potencials i promoure un desenvolupament sostenible. Per al càlcul de l’ACV dels processos de reutilització s’empra la metodologia desenvolupada pel projecte ecoRaee, finançat pel programa LIFE + de la Unió Europea, que permet calcular els impactes ambientals, socials i econòmics associats a un producte al llarg del seu cicle de vida. En emissions de CO 2 evitades, que s’analitza dins de la categoria de Petjada de Carboni, els percentatges de reutilització aconseguits han permès estalviar 55,9 tones de CO 2 que, altrament, haurien estat alliberades a l’atmosfera. Reutilitzades Reciclades Pantalles LCD 100 % 96 % 92 % 88 % 94,26 % 5,74 % Materials Energia Recursos Productes Residus • Extracció de matèries primeres i producció de components primaris • Transport de matèries primeres i components • Energia consumida per a la seva fabricació • Transport dels diferents components que formen part d’un equip ofimàtic complet fins a l’usuari • Energia elèctrica consumida durant la seva primera vida útil • Impacte mediambiental del procés de preparació per a la reutilització • Energia elèctrica consumida durant la seva segona vida útil • Tractament de fi de vida dels components ofimàtics després de la seva segona vida útil Fabricació ordinador Distribució 1a Vida útil 2a Vida útil Reciclatge Reutilització 134

RkJQdWJsaXNoZXIy MzA0NzE=