Memòria Català 2017

Eleccions sindicals També garantim la igualtat d’oportunitats en les eleccions sindicals mitjançant un sistema de vot electrònic que vam implantar l’exercici 2007 i que ens va convertir en l’entitat pionera del sector. Les últimes eleccions celebrades a MC MUTUAL van ser les del 2015. Contractació de béns, obres i serveis Com a mútua col·laboradora amb la Seguretat Social, la contractació de productes, obres i serveis s’ajusta, des del 2008, als principis marcats per la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, i les seves modificacions i actualitzacions, que estan recollides al Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel RDL 3/2011, de 14 de novembre. Dins d’aquest marc normatiu, a MC MUTUAL volem garantir la igualtat de tracte amb els nostres proveïdors i ens comprometem a respectar els acords pactats en temps i forma, a abonar un preu raonable de mercat pel servei que rebem i a fer un seguiment conjunt per evitar possibles desviacions en els acords mutus. Els aspectes fonamentals que regeixen en tots els processos de contractació a la nostra organització són la llibertat d’accés a les licitacions, la publicitat i la transparència en les contractacions, la no discriminació i la igualtat de tracte amb totes les empreses licitadores. Així, el 2017 hem adjudicat 254 contractes mitjançant processos de licitació: 28 han estat d’expedients subjectes a regulació harmonitzada, 210 d’expedients amb regulació no harmonitzada i 16 de negociats. L’import total adjudicat ha estat de 37.741.813 euros. Promovem accions a favor de la igualtat Entre les accions que hem posat en marxa el 2017, cal destacar l’inici del Pla d’Acompanyament al col·lectiu Sènior, amb el qual volem conèixer la situació actual d’aquest grup d’edat i les seves necessitats, abans d’entrar i després de sortir de la nostra organització, aprofundir en les eines, els canals i les persones que són claus per al seu procés de desvinculació, i detectar noves oportunitats per millorar-ne l’experiència. 118

RkJQdWJsaXNoZXIy MzA0NzE=