Memòria 2016

COMPROMISOS ASSUMITS AMB ELS GRUPS D’INTERÈS D’entre els principals compromisos que MC MUTUAL assumeix amb els seus grups d’interès, destaca l’impuls de l’eficàcia i l’eficiència del sistema de protecció social, la contribució al desenvolupament de la responsabilitat social corporativa, l’establiment d’una bona comunicació amb tots els col·lectius amb què interactua, el foment de la igualtat d’oportunitats per a tothom, la gestió transparent de l’organització, la garantia de confidencialitat i la protecció de dades, la conservació del medi ambient i el foment de l’acció social i la solidaritat. IMPULSAR LA BONA MARXA DEL SISTEMA DE PROTECCIÓ SOCIAL MC MUTUAL gestiona de manera responsable els recursos de la Seguretat Social i, per tant, contribueix a l’eficiència del sistema. Amb la seva activitat diària, l’entitat impulsa la bonamarxa del sistema de protecció social i segueix els principis subscrits per totes les mútues del sector en el Codi de Bones Pràctiques, signat l’any 2006. L’entitat també forma part de diverses organitzacions, com l’Associació de Mútues d’Accidents de Treball i Malalties Professionals (AMAT) o la Corporació RAMA, formada per Ibermutuamur, Cesma, Unión de Mutuas, MC MUTUAL, Mutualia, Mutua Gallega i MAC. Una agrupació de Mútues Col·laboradores amb la Seguretat Social que permet la posada en comú de mitjans i serveis, i que afavoreix la racionalització dels recursos i una millor eficiència del sistema. MC MUTUAL facilita informació relacionada amb les novetats i els canvis legislatius que sorgeixen en matèria de Seguretat Social i de prevenció de riscos laborals a les seves empreses associades, als treballadors autònoms adherits, als assessors laborals i a altres entitats amb què manté un conveni de col·laboració. A finals de 2016, l’entitat tenia 110 convenis en vigor. CONTRIBUIR AL DESENVOLUPAMENT DE L’RSE MC MUTUAL és una entitat responsable i, com a tal, informa públicament sobre l’actuació que duu a terme en aquest sentit i difon el seu compromís entre els seus grups d’interès. Els seus líders participen en grups de treball externs, en els quals es promociona l’RSE, i promouen la participació dels col·lectius amb què interactuen en les accions iniciades per a impulsar la responsabilitat social. Des de l’any 2006, l’entitat recull en la seva memòria anual tota la informació relacionada amb la seva actuació responsable i la seva estratègia en matèria d’RSE. Un informe que publica a la seva pàgina web corporativa i que difon a tota la societat mitjançant diversos canals digitals, com e-mailings o xarxes socials. TIPUS ENTITAT CONVENIS SUBSCRITS Associacions d’Empresaris i treballadors autònoms 9 Col·legis professionals 3 Escoles i Universitats 1 Altres 7 Total 20 CONVENIS SUBSCRITS EL 2016 85 Memòria MC MUTUAL 2016

RkJQdWJsaXNoZXIy MzA0NzE=