Memòria 2016

per a accedir a l’incentiu (5.000 € en el període d’observació). Com en anys anteriors, es van tornar a prorrogar, fins al 30 de juny i el 15 d’agost, respectivament, els terminis de presentació de sol·licituds i de remissió a la Direcció General d’Ordenació de la Seguretat Social dels informes proposta (Ordre ESS/1003/2016, de 22 de juny). En matèria comptable , pot destacar-se la Resolució de 5 de juliol de 2016, que va donar un registre comptable adequat i diferenciat de les noves operacions de materialització del Fons de Reserva o d’aquelles altres que es puguin produir en un futur, així com també es van millorar aspectes relacionats amb la informació aportada pels comptes anuals de les entitats que integren el Sistema de Seguretat Social. Una altra fita normativa de gran transcendència va ser l’entrada en vigor del sistema LexNET (Reial decret 1065/2015, de 27 de novembre), que obliga que les comunicacions i les notificacions amb els òrgans i oficines judicials es facin per via electrònica. D’aquesta manera, tant les notificacions judicials (recepció de comunicacions) com la presentació d’escrits i demandes van passar a fer-se per via electrònica, a través dels professionals de la justícia habilitats. Aquest nou sistema es va anar implantant progressivament a tot el territori nacional. Comés habitual enmatèriade contractació , l’any no va ser menys prolífic que en exercicis anteriors. L’Ordre HAP/2846/2015, de 29 de desembre, va modificar els llindars d’aplicació per a 2016 en matèria de procediments d’adjudicació de contractes, establint els límits per als diferents tipus de contractes en el sector públic. També es va aprovar el Plec general que ha de regir la gestió contractual de lesmútues, així com les Instruccions d’aplicació als procediments que tinguin per objecte contractes no subjectes a regulació harmonitzada (Resolució de 14 de gener de 2016) i, a més, es van desenvolupar les previsions sobre 40

RkJQdWJsaXNoZXIy MzA0NzE=