Memòria 2016

k k President: Representa lamútuaenqualsevol acte i contracte, i davant les autoritats i tribunals en qualsevol tipus d’assumpte administratiu i judicial. Pot exercir l’ús de la signatura social davant de tercers sense cap restricció. k k Vicepresidents: Substitueixen el president en les seves funcions. Són dos membres de la Junta Directiva i són designats per aquesta. k k Secretari: Té atribuïdes les funcions, amb el vistiplau del president, de redactar l’ordre del dia de les reunions reglamentàries de l’entitat i de les seves convocatòries, així com la d’ocupar-se de la seva remissió i publicació; aixecar i signar les actes corresponents dels acords adoptats; lliurar les certificacions esteses per la mútua; custodiar els llibres d’actes i actuar com a secretari de la Comissió Permanent. Tots els membres dels òrgans de govern d’MC MUTUAL es comprometen a gestionar l’entitat amb criteris d’eficiència, transparència i equitat, seguint les directrius marcades pel Codi de Bones Pràctiques subscrit per les mútues del sector. MC MUTUAL també disposa de dos òrgans de participació: la Comissió de Prestacions Especials i la Comissió de Control i Seguiment, i d’un òrgan de consulta: la Junta Consultiva. ÒRGANS DE PARTICIPACIÓ I CONSULTA k k Comissió de Prestacions Especials: Té a càrrec seu la concessió dels beneficis de l’assistència social que hagi de satisfer la mútua, amb càrrec als recursos previstos. L’assistència social consisteix en la concessió dels serveis i auxilis econòmics, no reglamentats, que poden oferir-se als treballadors i treballadores per compte d’altri i per compte propi, i als seus drethavents que, pel fet d’haver patit un accident de treball o una malaltia professional, es trobin en situacions de necessitat. Està constituïda per vuit membres: quatre són representants dels treballadors contractats per les empreses associades a l’entitat, i els altres quatre són representants dels empresaris associats, designats per la Junta Directiva. El seu president és escollit per la comissió mateixa entre els seus membres. Els representants de la Comissió de Prestacions Especials no reben cap tipus de remuneració per la seva activitat, sens perjudici de la compensació legal per assistència a què tenen dret. 20

RkJQdWJsaXNoZXIy MzA0NzE=