Memòria 2016

SISTEMA DE GOVERN I PARTICIPACIÓ Òrgans de govern, participació i consulta ÒRGANS DE GOVERN A MC MUTUAL, les empreses associades i la seva població protegida participen en el govern de l’entitat, mitjançant els canals establerts en els estatuts. Entre ells es troben els òrgans de govern, participació i consulta. k k Junta General: És l’òrgan superior de govern de l’entitat. Està integrada pel col·lectiu d’empresaris associats i un representant dels treballadors i treballadores al servei de la mútua. Tenen dret a vot aquells associats que es trobin al corrent en el compliment de les seves obligacions socials, i es computa un vot per cadascun d’ells. Les Juntes Generals Ordinàries se celebren necessàriament un cop a l’any i les extraordinàries en qualsevol moment, per acord adoptat per la Junta Directiva o a sol·licitud de la vintena part dels associats. El 2016, es va celebrar la Junta General Ordinària el dia 21 de juliol. k k Junta Directiva: Té a càrrec seu el govern directe i immediat de la mútua, la seva plena representació i totes les facultats de direcció, administració i execució que calguin per a la defensa dels interessos patrimonials i socials de l’entitat, sense cap altra limitació que les establertes pels estatuts i en la normativa vigent en cada moment. D’acord amb els estatuts, la Junta Directiva es compon d’un màxim de vint membres, dinou dels quals pertanyen a les empreses associades; el membre restant és un representant dels treballadors al servei de la mútua. Els membres de la Junta Directiva es distribueixen entre ells els càrrecs de president, vicepresident primer, vicepresident segon i secretari. La resta de membres ostenten la condició de vocals. També assisteixen a la Junta Directiva amb veu, però sense vot, el director gerent i qualsevol altra persona la presència de la qual es consideri necessària. Els membres de la Junta Directiva no perceben cap tipus de remuneració per la seva activitat, sens perjudici de la compensació legal per assistència a què tenen dret, i han de respondre davant la Seguretat Social, la mateixa mútua i els empresaris associats pels danys causats com a conseqüència de la realització d’actes contraris a la normativa aplicable. 17 Memòria MC MUTUAL 2016

RkJQdWJsaXNoZXIy MzA0NzE=