Memòria 2016

BALANÇ PATRIMONI PRIVATIU (continua) ACTIU 2016 REEXPRESSAT EXERCICI 2015 B) ACTIU CORRENT 217.051.897,13 318.478.976,22 I. ACTIUS EN ESTAT DE VENDA 0,00 0,00 II. EXISTÈNCIES 366.205,48 342.651,55 1. Productes farmacèutics 89.266,60 81.929,96 2. Material sanitari de consum 276.938,88 260.721,59 3. Altres aprovisionaments 0,00 0,00 III. DEUTORS I ALTRES COMPTES PER COBRAR 168.296.328,63 203.503.556,14 1. Deutors per operacions de gestió 10.769.277,43 53.021.906,55 2. Altres comptes a cobrar 156.546.565,08 149.544.010,61 3. Administracions públiques 980.486,12 937.638,98 4. Deutors per administració de recursos a compte d’altres ens públics 0,00 0,00 V. INVERSIONS FINANCERES A CURT TERMINI 24.207.070,88 87.319.647,46 1. Inversions financeres en patrimoni 0,00 0,00 2. Crèdits i valors representatius de deute 24.192.602,87 87.305.544,19 4. Altres inversions financeres 14.468,01 14.103,27 VI. AJUSTOS PER PERIODIFICACIÓ 0,00 0,00 VII. EFECTIU I ALTRES ACTIUS LÍQUIDS EQUIVALENTS 24.182.292,14 27.313.121,07 1. Altres actius líquids equivalents 23.039.268,47 25.473.067,99 2. Tresoreria 1.143.023,67 1.840.053,08 TOTAL ACTIU (A+B)..... 495.151.170,75 557.888.384,98 130

RkJQdWJsaXNoZXIy MzA0NzE=