Memòria 2016

BALANÇ PATRIMONI PRIVATIU (continua) ACTIU 2016 REEXPRESSAT EXERCICI 2015 B) ACTIU CORRENT 7.434.712,60 14.390.941,95 I. ACTIUS EN ESTAT DE VENDA 0,00 0,00 II. EXISTÈNCIES 0,00 0,00 1. Productes farmacèutics 0,00 0,00 2. Material sanitari de consum 0,00 0,00 3. Altres aprovisionaments 0,00 0,00 III. DEUTORS I ALTRES COMPTES PER COBRAR 1.939.521,53 1.817.666,90 1. Deutors per operacions de gestió 0,00 0,00 2. Altres comptes a cobrar 1.023.341,74 1.023.647,82 3. Administracions públiques 916.179,79 794.019,08 4. Deutors per administració de recursos a compte d’altres ens públics 0,00 0,00 V. INVERSIONS FINANCERES A CURT TERMINI 698.450,21 1.854.020,57 1. Inversions financeres en patrimoni 0,00 0,00 2. Crèdits i valors representatius de deute 685.186,81 1.840.757,17 4. Altres inversions financeres 13.263,40 13.263,40 VI. AJUSTOS PER PERIODIFICACIÓ 0,00 0,00 VII. EFECTIU I ALTRES ACTIUS LÍQUIDS EQUIVALENTS 4.796.740,86 10.719.254,48 1. Altres actius líquids equivalents 4.550.050,45 9.935.027,60 2. Tresoreria 246.690,41 784.226,88 TOTAL ACTIU (A+B)..... 24.374.215,78 26.664.658,47 126

RkJQdWJsaXNoZXIy MzA0NzE=