Memòria 2016

BALANÇ PATRIMONI SEGURETAT SOCIAL (continua) ACTIU 2016 REEXPRESSAT EXERCICI 2015 B) ACTIU CORRENT 209.617.184,53 304.088.034,27 I. ACTIUS EN ESTAT DE VENDA 0,00 0,00 II. EXISTÈNCIES 366.205,48 342.651,55 1. Productes farmacèutics 89.266,60 81.929,96 2. Material sanitari de consum 276.938,88 260.721,59 3. Altres aprovisionaments 0,00 0,00 III. DEUTORS I ALTRES COMPTES PER COBRAR 166.356.807,10 201.685.889,24 1. Deutors per operacions de gestió 10.769.277,43 53.021.906,55 2. Altres comptes a cobrar 155.523.223,34 148.520.362,79 3. Administracions públiques 64.306,33 143.619,90 4. Deutors per administració de recursos a compte d’altres ens públics 0,00 0,00 V. INVERSIONS FINANCERES A CURT TERMINI 23.508.620,67 85.465.626,89 1. Inversions financeres en patrimoni 0,00 0,00 2. Crèdits i valors representatius de deute 23.507.416,06 85.464.787,02 4. Altres inversions financeres 1.204,61 839,87 VI. AJUSTOS PER PERIODIFICACIÓ 0,00 0,00 VII. EFECTIU I ALTRES ACTIUS LÍQUIDS EQUIVALENTS 19.385.551,28 16.593.866,59 1. Altres actius líquids equivalents 18.489.218,02 15.538.040,39 2. Tresoreria 896.333,26 1.055.826,20 TOTAL ACTIU (A+B)..... 470.776.954,97 531.223.726,51 122

RkJQdWJsaXNoZXIy MzA0NzE=