Memòria 2016

PATRIMONI NET I PASSIU 2016 REEXPRESSAT EXERCICI 2015 A) PATRIMONI NET 376.505.669,35 447.762.854,49 I. PATRIMONI APORTAT 0,00 0,00 II. PATRIMONI GENERAT 370.653.391,21 442.702.417,42 1. Reserves 304.557.534,92 295.354.947,97 2. Resultats d’exercicis anteriors 70.774.247,65 114.913.573,65 3. Resultats d’exercici -4.678.391,36 32.433.895,80 III. AJUSTOS PER CANVIS DE VALOR 5.852.278,14 5.060.437,07 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Actius financers disponibles per a la venda 5.852.278,14 5.060.437,07 IV. ALTRES INCREMENTS PATRIMONIALS PENDENTS D’IMPUTACIÓ A RESULTATS 0,00 0,00 B) PASSIU NO CORRENT 0,00 0,00 I. PROVISIONS A LLARG TERMINI 0,00 0,00 II. DEUTES A LLARG TERMINI 0,00 0,00 2. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 4. Altres deutes 0,00 0,00 5. Creditors per arrendament financer a llarg termini 0,00 0,00 121 Memòria MC MUTUAL 2016

RkJQdWJsaXNoZXIy MzA0NzE=