Memòria 2016

COMPTE DEL RESULTAT PATRIMONI INTEGRAT 2016 2015 1. Cotitzacions socials 806.017.828,19 761.169.355,90 2. Transferències i subvencions rebudes 371.922,53 233.582,03 3. Prestacions de serveis 2.774.193,33 2.829.148,93 4. Treballs duts a terme per l’entitat per al seu immobilitzat 0,00 0,00 5. Altres ingressos de gestió ordinària 38.240.082,36 42.770.464,88 6. Excessos de provisions 0,00 0,00 A) TOTAL D’INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6) 847.404.026,41 807.002.551,74 7. Prestacions socials -407.844.361,53 -359.057.175,30 8. Despeses de personal -83.193.774,63 -84.853.052,25 9. Transferències i subvencions concedides -221.665.647,43 -192.534.866,04 10. Aprovisionaments -33.267.182,62 -30.014.532,07 11. Altres despeses de gestió ordinària -111.890.490,15 -111.759.600,66 12. Amortització de l’immobilitzat -5.239.756,35 -7.135.271,76 B) TOTAL DE DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (7+8+9+10+11+12) -863.101.212,71 -785.354.498,08 I. RESULTAT (ESTALVI O DESESTALVI) DE LA GESTIÓ ORDINÀRIA (A+B) -15.697.186,30 21.648.053,66 13. Deteriorament de valor i resultats per alienació de l’immobilitzat no financer i actius en estat de venda 377.291,99 -23.105,13 14. Altres partides no ordinàries 1.410.149,40 -523.832,16 II. RESULTAT DE LES OPERACIONS NO FINANCERES (I+13+14) -13.909.744,91 21.101.116,37 15. Ingressos financers 10.069.925,88 12.599.123,79 16. Despeses financeres -283,46 -10.139,53 17. Despeses financeres imputades a l’actiu 0,00 0,00 18. Variació del valor raonable en actius financers 0,00 2.405.142,71 19. Diferències de canvi 0,00 0,00 20. Deteriorament de valor, baixes i alienacions d’actius i passius financers 1.186.497,54 1.643.581,83 III. RESULTAT DE LES OPERACIONS FINANCERES (15+16+17+18+19+20) 11.256.139,96 16.637.708,80 IV. RESULTAT (ESTALVI O DESESTALVI) NET DE L’EXERCICI (II+III) -2.653.604,95 37.738.825,17 21. Impost sobre beneficis -118.920,40 -821.696,12 V. RESULTAT NET DE L’EXERCICI DESPRÉS D’IMPOSTOS -2.772.525,35 36.917.129,05 ± AJUSTOS EN EL COMPTE DEL RESULTAT DE L’EXERCICI ANTERIOR 1.009.291,51 VI. RESULTAT DE L’EXERCICI ANTERIOR AJUSTAT 37.926.420,56 119 Memòria MC MUTUAL 2016

RkJQdWJsaXNoZXIy MzA0NzE=