Memòria 2016

COMPTE DEL RESULTAT PATRIMONI PRIVATIU 2016 2015 1. Cotitzacions socials 0,00 0,00 2. Transferències i subvencions rebudes 0,00 0,00 3. Prestacions de serveis 0,00 0,00 4. Treballs duts a terme per l’entitat per al seu immobilitzat 0,00 0,00 5. Altres ingressos de gestió ordinària 966.488,38 931.905,54 6. Excessos de provisions 0,00 0,00 A) TOTAL D’INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6) 966.488,38 931.905,54 7. Prestacions socials 0,00 0,00 8. Despeses de personal 0,00 -19.376,56 9. Transferències i subvencions concedides 0,00 0,00 10. Aprovisionaments 0,00 0,00 11. Altres despeses de gestió ordinària -456.698,91 -533.533,23 12. Amortització de l’immobilitzat -94.138,26 -104.205,22 B) TOTAL DE DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (7+8+9+10+11+12) -550.837,17 -657.115,01 I. RESULTAT (ESTALVI O DESESTALVI) DE LA GESTIÓ ORDINÀRIA (A+B) 415.651,21 274.790,53 13. Deteriorament de valor i resultats per alienació de l’immobilitzat no financer i actius en estat de venda 458.649,37 0,00 14. Altres partides no ordinàries -56.979,74 -865.493,82 II. RESULTAT DE LES OPERACIONS NO FINANCERES (I+13+14) 817.320,84 -590.703,29 15. Ingressos financers 207.677,83 140.652,99 16. Despeses financeres 0,00 0,00 17. Despeses financeres imputades a l’actiu 0,00 0,00 18. Variació del valor raonable en actius financers 0,00 0,00 19. Diferències de canvi 0,00 0,00 20. Deteriorament de valor, baixes i alienacions d’actius i passius financers 999.787,74 5.934.317,84 III. RESULTAT DE LES OPERACIONS FINANCERES (15+16+17+18+19+20) 1.207.465,57 6.074.970,83 IV. RESULTAT (ESTALVI O DESESTALVI) NET DE L’EXERCICI (II+III) 2.024.786,41 5.484.267,54 21. Impost sobre beneficis -118.920,40 -821.696,12 V. RESULTAT NET DE L’EXERCICI DESPRÉS D’IMPOSTOS 1.905.866,01 4.662.571,42 ± AJUSTOS EN EL COMPTE DEL RESULTAT DE L’EXERCICI ANTERIOR 829.953,34 VI. RESULTAT DE L’EXERCICI ANTERIOR AJUSTAT 5.492.524,76 118

RkJQdWJsaXNoZXIy MzA0NzE=