Memòria 2016

COMPTE DEL RESULTAT PATRIMONI SEGURETAT SOCIAL 2016 2015 1. Cotitzacions socials 806.017.828,19 761.169.355,90 2. Transferències i subvencions rebudes 371.922,53 233.582,03 3. Prestacions de serveis 2.774.193,33 2.829.148,93 4. Treballs duts a terme per l’entitat per al seu immobilitzat 0,00 0,00 5. Altres ingressos de gestió ordinària 37.273.593,98 41.838.559,34 6. Excessos de provisions 0,00 0,00 A) TOTAL D’INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6) 846.437.538,03 806.070.646,20 7. Prestacions socials -407.844.361,53 -359.057.175,30 8. Despeses de personal -83.193.774,63 -84.833.675,69 9. Transferències i subvencions concedides -221.665.647,43 -192.534.866,04 10. Aprovisionaments -33.267.182,62 -30.014.532,07 11. Altres despeses de gestió ordinària -111.433.791,24 -111.226.067,43 12. Amortització de l’immobilitzat -5.145.618,09 -7.031.066,54 B) TOTAL DE DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (7+8+9+10+11+12) -862.550.375,54 -784.697.383,07 I. RESULTAT (ESTALVI O DESESTALVI) DE LA GESTIÓ ORDINÀRIA (A+B) -16.112.837,51 21.373.263,13 13. Deteriorament de valor i resultats per alienació de l’immobilitzat no financer i actius en estat de venda -81.357,38 -23.105,13 14. Altres partides no ordinàries 1.467.129,14 341.661,66 II. RESULTAT DE LES OPERACIONS NO FINANCERES (I+13+14) -14.727.065,75 21.691.819,66 15. Ingressos financers 9.862.248,05 12.458.470,80 16. Despeses financeres -283,46 -10.139,53 17. Despeses financeres imputades a l’actiu 0,00 0,00 18. Variació del valor raonable en actius financers 0,00 2.405.142,71 19. Diferències de canvi 0,00 0,00 20. Deteriorament de valor, baixes i alienacions d’actius i passius financers 186.709,80 -4.290.736,01 III. RESULTAT DE LES OPERACIONS FINANCERES (15+16+17+18+19+20) 10.048.674,39 10.562.737,97 IV. RESULTAT (ESTALVI O DESESTALVI) NET DE L’EXERCICI (II+III) -4.678.391,36 32.254.557,63 ± AJUSTOS EN EL COMPTE DEL RESULTAT DE L’EXERCICI ANTERIOR 179.338,17 VI. RESULTAT DE L’EXERCICI ANTERIOR AJUSTAT 32.433.895,80 117 Memòria MC MUTUAL 2016

RkJQdWJsaXNoZXIy MzA0NzE=