Memòria 2016

k k Amés, el sanejament de crèdits incobrables i la dotació de la provisió per insolvències ha restat 45.749.918,67 euros al resultat de 2016, respecte dels 46.086.674,66 euros que es van deduir en l’exercici anterior. L’import a distribuir, 33.610.990,08 euros, s’ha destinat íntegrament a la dotació de reserves, al Fons de Contingències Professionals i al Fons de Reserva de la Seguretat Social, segons la proposta de distribució següent de la Junta Directiva: 1 L’article 75. 2 a) de la Llei general de la Seguretat Social (LGSS) estableix que les mútues han de constituir una Reserva d’Estabilització de Contingències Professionals que es dotarà amb el resultat econòmic positiu d’AT, obtingut anualment. Tindrà una quantia mínima equivalent al 30 % de la mitjana anual de les quotes ingressades en l’últim trienni per AT, el qual, voluntàriament, es podrà elevar fins al 45 %, que constituirà el nivell màxim de dotació de la reserva. 2 L’article 75 bis 1. de la LGSS estableix que l’excedent que resulti després de dotar la reserva indicada en l’apartat anterior s’ingressarà en un 80 %, amb anterioritat al 31 de juliol de cada exercici, en el compte especial del Fons de Contingències Professionals de la Seguretat Social obert en el Banc d’Espanya a nomde la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS); un 10 % de l’excedent cal aplicar-lo a una Reserva Complementària que constituiran les mútues l’import màxim del qual no pot superar el 25 % del nivell màxim de la Reserva d’Estabilització d’AT, indicada en l’apartat anterior, i el 10 % restant cal aplicar-lo a la Reserva d’Assistència Social que es destinarà al pagament de prestacions d’assistència social autoritzades. 3 L’article 75. 2 b) de la LGSS estableix per a les mútues una Reserva d’Estabilització de Contingències Comunes, amb una quantia mínima del 5 % de les quotes ingressades durant l’exercici econòmic per les contingències esmentades, la qual es podrà incrementar voluntàriament fins al 25 %, que constituirà el nivell màxim de cobertura. 4 L’article 75. 2 c) de la LGSS fixa també una reserva d’Estabilització per Cessament d’Activitat en els mateixos termes que la de l’article 75. 2 b), però referida a les quotes ingressades per aquesta contingència durant l’exercici. Així mateix, es dotarà una Reserva Complementària d’Estabilització per Cessament d’Activitat, a fi de garantir la suficiència financera d’aquest sistema de protecció, i que cal ingressar en la TGSS. DESCRIPCIÓ IMPORTS SALDOS A 31/12/2017 (PREVISTOS) % SOBRE QUOTES BASE DE REPARTIMENT RESULTAT DE L’EXERCICI I D’EXERCICIS ANTERIORS 33.610.990,08 VARIACIÓ RESULTATS D’EXERCICIS ANTERIORS (#122) 187.513,19 RESULTAT PER DISTRIBUIR 33.798.503,27 DISTRIBUCIÓ RESERVA D’ESTABILITZACIÓ D’AT 1 8.347.077,27 207.666.288,02 45,00% FONS DE CONTINGÈNCIES PROFESSIONALS DE LA SS 2 35.434.651,24 RESERVA D’ASSISTÈNCIA SOCIAL 2 4.429.331,41 RESERVA COMPLEMENTÀRIA 2 4.429.331,41 RESERVA D’ESTABILITZACIÓ DE CC 3 -26.406.690,68 35.812.009,69 11,78% RESERVA D’ESTABILITZACIÓ PER CATA 4 -180.996,83 2.219.408,60 25,00% RESERVA D’ESTABILITZACIÓ PER CATA EN LA TGSS 4 7.745.799,45 IMPORT DISTRIBUÏT 33.798.503,27 115 Memòria MC MUTUAL 2016

RkJQdWJsaXNoZXIy MzA0NzE=