Memòria 2016

2. Unaugment del 6,60%en les quotes de la incapacitat temporal per contingències comunes (CC), de 19.079.207,85 euros, originat per un augment d’un 7,69 % de les quotes dels treballadors per compte d’altri, i del 3,58 % de les dels treballadors autònoms. 3. Els ingressos pel cessament de l’activitat dels treballadors autònoms (CATA) s’han reduït en un 7,78 %, per un total de 762.013,00 euros. k k Ha continuat la tendència de creixement de la despesa per incapacitat temporal d’anys anteriors fins a assolir el 14,32 %, 45.242.946,28 euros, imputable tant a AT (6.210.865,53 euros, un 11,51 %) com a CC (39.032.080,75 euros, un 14,90 %), com a conseqüència de l’augment de la sinistralitat. k k També cal ressaltar l’important increment del cost de la prestació en els supòsits de risc per embaràs i lactància natural, així com del de la prestació per la cura de menors amb malaltia greu (1.742.467,44 euros, un 5,62 %), com a conseqüència de la progressiva difusió del coneixement d’aquestes prestacions entre la població treballadora. k k S’ha incrementatel costde les transferències i les subvencions suportat per l’Entitat en 29.130.781,39 euros, un 15,13 %, producte de l’augment tant del cost de les subvencions per capitals, del cost dels accidents de treball amb resultat d’invalidesa o mort, com a conseqüència de l’esmentat increment de la sinistralitat laboral, de les transferències per reassegurances i per l’aportació per al sosteniment dels serveis comuns de la Seguretat Social, com a conseqüència de l’augment descrit de les quotes d’AT. k k Les despeses de personal s’han reduït un 1,93 %, com a conseqüència de l’actual escenari de congelació salarial i de plantilla existent i, sobretot,perquèdinsde ladespesa de l’exercici 2015 figurava la recuperació íntegra d’una paga extraordinària de l’any 2012, la meritació de la qual va ser diferida en el seu moment per part del Govern de l’Estat. Aquest concepte ja no s’ha repetit el 2016. k k El cost dels aprovisionaments s’ha incrementat un 10,84 %, atès, sobretot, l’increment de la despesa de l’assistència sanitària prestada per tercers en un 8,74 %. El cost dels subministraments i serveis exteriors s’ha reduït en un 5,72 % a conseqüència de la política d’austeritat seguida per l’Entitat. 114

RkJQdWJsaXNoZXIy MzA0NzE=