Memòria 2016

COMENTARI GENERAL DELS ESTATS FINANCERS DE LA SEGURETAT SOCIAL Els comptes anuals d’MC MUTUAL de l’exercici 2016 s’ajusten al que estableix la Resolució d’1 de juliol de 2011 de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat (IGAE), per la qual s’aprova l’adaptació del Pla general de comptabilitat pública a les entitats que integren el sistema de la Seguretat Social. El balanç de situació i el compte del resultat econòmic patrimonial reflecteixen els saldos comparatius corresponents a l’exercici 2015 adaptats, a l’efecte de la seva presentació, amb els imports recollits l’any 2016 en el compte #120 de resultats d’exercicis anteriors. D’altra banda, la confecció d’aquests comptes també ha considerat: k k L’Ordre EHA/567/2009, de 4 de març, per la qual es regula el procediment telemàtic d’obtenció, formulació i rendició dels comptes anuals de les entitats que integren el sistema de la Seguretat Social. k k L’Ordre ESS/1264/2016, de 26 de juliol, per la qual es regulen les operacions de tancament de l’exercici 2016 per a les entitats que integren el sistema de la Seguretat Social. k k La Resolució de 20 de desembre de 2016, de la Intervenció General de la Seguretat Social (IGSS), per la qual es dicten les instruccions de tancament comptable de l’exercici 2016 per a les entitats que integren el sistema de la Seguretat Social. Els comptes anuals han estat auditats per la IGSS, d’acord amb la normativa vigent. RESULTAT DE L’EXERCICI El 2016, el resultat obtingut per MC MUTUAL en la seva activitat de col·laboració amb la Seguretat Social ha ascendit a 4.678.391,36 euros (pèrdues), el que suposa una disminució important respecte del resultat aconseguit en l’exercici anterior, que va ser de 32.254.557,63 euros (beneficis). El resultat d’exercicis anteriors ha assolit els 38.289.381,44 euros (beneficis) el 2016, un 10,55 % menys que els 42.807.414,05 euros obtinguts el 2015. Així doncs, la suma de totes dues magnituds determina que el resultat de l’exercici 2016 hagi assolit els 33.610.990,08 euros, el que suposa una caiguda del 55,22 % en relació amb els 75.061.971,68 euros de l’exercici anterior. Els motius principals d’aquesta reducció són: k k Els ingressos per cotitzacions socials corrents han augmentat en 44.848.472,29 euros, un 5,89 %, a causa de: 1. Un augment del 5,74 % de les quotes de contingències professionals (AT), 26.531.277,44 euros, resultat de l’increment del 3,30 % de la població protegida mitjana, així com d’un 2,37 % de la cotització mitjana. 113 Memòria MC MUTUAL 2016

RkJQdWJsaXNoZXIy MzA0NzE=