Memòria 2016

El control i el seguiment de la quantitat de materials reciclats continuen demostrant l’interès d’MC MUTUAL per a millorar la seva gestió mediambiental. MC MUTUAL també treballa amb diverses empreses proveïdores homologades per a la recollida i el tractament mediambiental correcte de productes obsolets o que es troben en mal estat, com ara faxos o fotocopiadores. Com a requisit, la mútua exigeix a aquestes empreses la seva associació a la fundació ECOFIMÁTICA, una entitat sense ànim de lucre l’objectiu principal de la qual és la protecció del medi ambient, a través d’una gestió adequada dels residus generats pels equips tractats. El 2016, es van donar de baixa 40 equips informàtics, 34 monitors, 20 impressores i 17 faxos, que es van donar a l’associació sense ànim de lucre Andròmines. Una associació que treballa per a la inserció sociolaboral de persones en risc d’exclusió i que disposa dels certificats de gestió ambiental ISO 14001:2004 i EMAS per a totes les seves activitats. k k Residus sanitaris : el seu tractament depèn del material del qual estiguin compostos. œ œ Els residus sòlids urbans i els residus sanitaris assimilables a urbans, que són els que es generen a les àrees on no es fan activitats sanitàries o el risc específic d’infecció dels quals es limita a l’interior dels centres sanitaris, s’envasen i s’eliminen seguint les pautes que marca la legislació vigent. œ œ Els residus sanitaris especials i els residus de naturalesa química estan subjectes a requeriments especials des del punt de vista sanitari i mediambiental, tant dins com fora del centre sanitari. Es recullen en recipients rígids d’un sol ús, imperforables i impermeables, que són degudament identificats, subministrats i recollits per una empresa gestora autoritzada. En els últims anys, MC MUTUAL ha eliminat els residus de naturalesa química, ja que va dotar tots els seus centres d’equips de radiologia digital. El 2016, es van efectuar 3.673.007 imatges radiològiques digitals i 116.948 estudis radiològics, i es van incloure, en la història clínica dels pacients, totes les proves d’imatge fetes en centres concertats aliens, per tal de facilitar la interconsulta entre tots els professionals sanitaris de l’entitat. 2015 2016 Tòners i cartutxos 1.755 kg 2.445 kg RECICLATGE DE TÒNERS I CARTUTXOS VOLUM DE RESIDUS SANITARIS RECICLATS EL 2016 2016 Centres assistencials 4.788 litres Clíniques MC MUTUAL 8.152 litres 109 Memòria MC MUTUAL 2016

RkJQdWJsaXNoZXIy MzA0NzE=