Page 89 - Memoria 2015 Catala

This is a SEO version of Memoria 2015 Catala. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

En fnalitzar l’exercici, ambdós grups van considerar que les accions que van tenir més impacte en la seva realitat sanitària van ser les relacionades amb els pacients i la seva seguretat. Els aspectes específcs més ben valorats van ser:

>> La història clínica és accessible per a tots els metges.

>> En tots els casos es demana als pacients el seu consentiment informat per escrit abans de sotmetre’s a procediments de risc.

>> A tots els pacients que sol·liciten un informe clínic en paper se’ls entrega com més aviat millor.

>> Al centre tenim instal·lats dispensadors de solució hidroalcohòlica i/o sabó per a la higiene de mans a tots els punts d’assistència.

>> La informació de les al·lèrgies dels pacients és sistemàticament recollida en la història clínica.

I els més mal valorats van ser:

>> Comptem amb mecanismes d’alerta automatitzats que informen el metge de les diverses atencions (visites, hospitalització, proves) que pot tenir un dels nostres pacients.

>> Participem en estudis, investigacions, comunicacions a congressos o publicacions especialitzades.

>> Rebem alumnes en formació.

>> Quan s’incorpora un professional nou en el meu centre s’aplica un pla d’acollida perquè la seva incorporació sigui més senzilla.

>> Al nostre centre hem elaborat un mapa de riscos per a la seguretat del pacient.

Es van detectar valoracions globals molt similars entre el grup de referents en qualitat sanitària i professionals sanitaris, encara que una mica superiors en aquest últim grup, i totalment coincidents en els aspectes positius i les àrees a millorar.

89

Page 89 - Memoria 2015 Catala

This is a SEO version of Memoria 2015 Catala. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »