Page 87 - Memoria 2015 Catala

This is a SEO version of Memoria 2015 Catala. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

C. OPINIÓ DELS PROFESSIONALS

ANTENA DE QUALITAT: SEGUIMENT DE L’OPINIÓ DELS PROFESSIONALS D’MC MUTUAL

El projecte “Antena de qualitat” mostra els resultats de l’opinió de dos grups de professionals de l’entitat, els referents dequalitat sanitària (CAS) i un grup de professionals sanitaris seleccionats a l’atzar (PS), amb relació a 25 aspectes fonamentals de la qualitat en l’organització. Aquests aspectes estaven relacionats amb les

línies d’actuació del Pla de qualitat sanitària 2014-2016, per la qual cosa la seva valoració permetia conèixer com impactava el pla sobre la realitat dels professionals sanitaris de l’entitat.

El seguiment d’aquests grups, la seva concordança i la seva evolució van permetre concloure, en algunes publicacions científques, que el 2015 es va percebre un avenç en el Pla de qualitat sanitària vigent.

PREGUNTES EFECTUADES ALS REFERENTS DE QUALITAT SANITÀRIA (CAS) I AL GRUP DE PROFESSIONALS SANITARIS (PS) EN LES DUES CONSULTES QUE ES VAN DUR A TERME EL 2015, DURANT ELS MESOS DE MAIG I SETEMBRE.

PREGUNTES

1. Als pacients se'ls ofereix una informació completa sobre el motiu pel qual han rebut atenció al nostre centre (assistència o avaluació).

2. Comptem amb mecanismes d'alerta automatitzats que informen el metge de les diverses atencions (visites, hospitalització, proves) que pot tenir un dels nostres pacients.

3. Els resultats de les proves d'imatge i els informes d'atenció especialitzada estan disponibles abans de la cita amb un pacient.

4. La història clínica és accessible per a tots els metges.

5. Part essencial de la formació continuada són les sessions clíniques multidisciplinàries. 6. El temps d'espera quirúrgica és raonable i ajustat a la clínica del pacient. 7. Els pacients esperen a les sales per entrar a consulta un temps raonable.

8. Al nostre centre comptem amb mesures per facilitar l'accessibilitat de pacients amb difcultats sensorials o físiques.

9. En la decisió de la prescripció es té en compte la situació del pacient i el cost del fàrmac per optar pel més adequat a cada cas.

10. Es disposa d'informació sobre indicadors de resultat sanitari i econòmic per millorar la presa de decisions clíniques.

11. En tots els casos es demana als pacients el seu consentiment informat per escrit abans de sotmetre's a procediments de risc.

12. A tots els pacients que sol·liciten un informe clínic en paper se'ls entrega com més aviat millor.

13. Al meu centre es duen a terme plans de millora d'infraestructures i tecnologia anualment.

87

Page 87 - Memoria 2015 Catala

This is a SEO version of Memoria 2015 Catala. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »