Page 85 - Memoria 2015 Catala

This is a SEO version of Memoria 2015 Catala. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

Tots els serveis van obtenir una mitjana de valoració igual o superior al 8,2 sobre 10 i el més ben puntuat va ser el d’hospitalització, amb un 9 sobre 10.

La satisfacció hospitalària també és avaluada, de manera específca, amb una enquesta que recull la valoració dels pacients que reben l’alta a les Clíniques MC MUTUAL. Durant l’exercici de 2015, van respondre a aquest qüestionari 1.080 pacients, que van puntuar amb un 9 sobre 10 l’atenció rebuda durant la seva hospitalització als centres de la mútua.

Disposar de la valoració de les persones ateses

a les seves instal·lacions, permet a MC MUTUAL identifcar aquells aspectes a millorar en la qualitat assistencial per poder oferir un servei òptim i adequat a les necessitats dels seus mutualistes.

Amb la mateixa fnalitat, l’entitat va reclamar les opinions expressades per la seva població protegida a través de 822 queixes, reclamacions, suggeriments i agraïments. El temps mitjà de resposta va ser de 7 dies i, després d’estudiar-les de manera individualitzada, l’organització va posar en marxa 89 accions, destinades a reparar les possibles desviacions detectades i a adaptar, al màxim, el seu servei a les sol·licituds formulades.

85

Page 85 - Memoria 2015 Catala

This is a SEO version of Memoria 2015 Catala. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »