Page 83 - Memoria 2015 Catala

This is a SEO version of Memoria 2015 Catala. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

PROGRAMES DE SEGURETAT DEL PACIENT IMPLANTATS A MC MUTUAL:

>> Millora del compliment de la higiene demans: es mesura a través de l’observació directa (60%). El 2015 es va obtenir un percentatge molt alt de compliment en una mostra de professionals de centres i clíniques.

>> Disminució de les infeccions relacionades amb l’assistència sanitària (IRAS): La prevalença de les IRAS en l’àrea hospitalària va estar molt per sota del valor de referència que marca el Programa de vigilància de la infecció nosocomial (VINCat) del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya (<7%).

>> La infecció postquirúrgica mostrava valors molt baixos i inferiors a l’estàndard marcat per les societats científques.

>> Millora de la seguretat quirúrgica: el grau d’aplicació del check list en els processos quirúrgics va ser molt alt i amb tendència creixent.

>> Promoció de l’ús dels fàrmacs: Els indicadors d’auditories de la història clínica van incloure paràmetres qualitatius sobre l’ús de la medicació, com ara la prescripció i la conciliació. És previsible la seva incorporació futura al quadre d’indicadors clau o als annexos.

83

Page 83 - Memoria 2015 Catala

This is a SEO version of Memoria 2015 Catala. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »