Page 82 - Memoria 2015 Catala

This is a SEO version of Memoria 2015 Catala. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

El monitoratge del sistema de gestió per a la seguretat dels pacients està integrat en el marc de la norma UNE 179003, a través de l’anàlisi del quadre de comandament de seguretat, i el seguiment de les accions de millora derivades de les auditories (interna i externa).

INDICADOR 2014 2015 ESTÀNDARD DIMENSIÓ

Percentatge d'informes d'assistència sobre el total d'urgències ateses

96,6% 90% 90% Seguretat

Adherència HM: observació directa

- 60% 40% Seguretat

Infecció postquirúrgica 0,42% 0,40% 1% Seguretat Nombre de pacients amb IQ amb consentiment informat signat pel pacient incorporat a la HC

100% 100% 100% Seguretat

Percentatge de HC amb identifcació d'al·lèrgies

97,7% 97,3% 100% Seguretat

Prevalença global de les IRAS 1,6% 3,08% <7% Seguretat Grau d'aplicació del check list de cirurgia segura

83% 92,5% 100% Seguretat

Recomanacions d'infermeria donades sobre total processos susceptibles

71,3% 93% 95% Seguretat

82

Page 82 - Memoria 2015 Catala

This is a SEO version of Memoria 2015 Catala. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »