Page 80 - Memoria 2015 Catala

This is a SEO version of Memoria 2015 Catala. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

Es revisen alguns aspectes d’efciència clínica, com ara la durada mitjana de la incapacitat temporal en pacients afectats de lumbàlgia (amb un valor mitjà per sota dels referenciats en la bibliografa), i d’efciència avaluadora,

com ara el percentatge de propostes d’alta en contingències comunes sobre el total de processos indemnitzables (que és elevat i amb un alt grau de coincidència amb la resolució administrativa fnal).

INDICADOR 2014 2015 ESTÀNDARD DIMENSIÓ

Durada mitjana de la IT (lumbàlgia)

11 11 10 Efciència

Propostes d'alta CC sobre processos indemnitzables

10,8% 10% 10,6% Efciència

INDICADOR 2014 2015 ESTÀNDARD DIMENSIÓ

Lead time per a intervenció quirúrgica (mitjana

hospitalització i ambulatòria)

C: 6,7 d L: 7,7 d

C: 6,8 d L: 8,2 d

C:7 dies L: 8 dies

Accessibilitat

Mitjana de temps d’entrega de la documentació clínica sol·licitada

- 5,2 dies

<10 dies Màx. 30d

Equitat

80

Page 80 - Memoria 2015 Catala

This is a SEO version of Memoria 2015 Catala. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »