Page 78 - Memoria 2015 Catala

This is a SEO version of Memoria 2015 Catala. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

AVALUACIÓ DE LA QUALITAT SANITÀRIA

L’avaluació de l’impacte de les cinc línies d’actuació del Pla de qualitat sanitària (atenció sanitària orientada al pacient; pràctica clínica i avaluadora excel·lents, amb la participació dels professionals en la seva gestió; capacitació i desenvolupament dels professionals, així com la generació i difusió del coneixement; activitat sanitària més segura per als pacients; i desenvolupament de la cultura, organització i metodologia per fomentar la qualitat i la millora contínua) es duu a terme mitjançant l’anàlisi dels instruments específcs següents:

A.ANÀLISI DELS INDICADORS DEL PLA DE QUALITAT SANITÀRIA (IMPACTE)

Els indicadors de qualitat sanitària resumeixen el compliment dels objectius fxats per a cada línia d’actuació i informen de l’impacte real que tenen les accions defnides. El 2015, es va detectar una evolució positiva en una gran part dels indicadors de qualitat sanitària, tal com es descriu a continuació.

Els resultats de les enquestes de satisfacció mostren que l’opinió dels pacients era molt positiva, amb relació als professionals de tots els centres assistencials. En considerar queixes i reclamacions, es van destacar les relacionades amb el tracte, que van mostrar prevalences mínimes i estables.

L’educació i informació sanitàries són clau en el procés d’atenció. Per això, a MC MUTUAL es revisen les valoracions d’informació mèdica i d’infermeria, mostrant valors adequats.

78

Page 78 - Memoria 2015 Catala

This is a SEO version of Memoria 2015 Catala. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »